in english  русский  UA  ES

Od kwietnia 2013 roku prowadzony jest projekt badawczy pt. „Ocena stopnia nasilenia zjawiska wypalenia zawodowego i jego zmian w czasie kariery zawodowej pracowników w wybranych zawodach i organizacjach”.

Przedmiotem projektu jest badanie siły wpływu czynników (z grup czynników emocjonalnych, interpersonalnych i organizacyjnych) determinujących wypalenie zawodowe pracowników oraz badanie poziomu wypalenia zawodowego wśród różnych grup zawodowych (w tym dotychczas nie badanych) pracowników wybranych lubelskich organizacji (przedsiębiorstw, urzędów i szpitali). Badaniami objęci są również studenci trzech uczelni Lublina (UMCS, Uniwersytetu Medycznego i WSPA), wśród których badane są przyczyny wyboru określonego kierunku studiów – zawodu, a także ich poglądy na uprawianie przyszłego zawodu i karierę zawodową. Przewidywana próba badawcza w I etapie wynosi około 6.700 pracowników i 1.200 studentów.

Celem jest określenie nowych możliwości działań ze strony organizacji zapobiegających narastaniu poczucia wypalenia zawodowego. Badania będą miały 3 etapowy przebieg. Kolejne etapy będą realizowane co 5 lat na przestrzeni 10-cio letniego okresu czasu.

Na koniec każdego etapu badań będzie powstawała publikacja. Termin zakończenia pierwszego etapu badań przewidziany jest na dzień 31 maja 2014 r. Prawdopodobny termin ukazania się pierwszej publikacji to styczeń 2015 r. Projekt jest realizowany przez zespół w składzie dr inż. Radosław Marciniak i mgr Iwona Chmielewska.

 


 

Od 02 stycznia 2013 roku w Uczelni realizowany jest projekt badawczy pt. Instrumenty polityki celnej Unii Europejskiej.
 
Projekt ma na celu przedstawienie i analizę instrumentów polityki celnej w obrocie towarowym z państwami trzecimi. Wpywu ich na możliwości realizacji szeroko rozumianych transakcji importowo-eksportowych pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w Unii Europejskiej i ich partnerami z państw trzecich. W zakresie badań znajdują się zagadnienia związane z procesem tworzenia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, teoretyczne ujęcie polityki handlowej i polityki celnej Unii Europejskiej oraz jej modyfikacja w świete Traktaktu Lizbońskiego, warunki wyznaczające możliwości organizacji i zarządzania przepływem towarów pomiędzy wspólnym obszarem celnym a państwami trzecimi, możliwości dysponowania towarem w operacjach handlu zagranicznego w UE. Poddane analizie zostaną instrumenty ułatwiające i upraszczające relizację obrotu towarowego oraz stwarzające barierę w jego realizacji. W obszarze badań są także instrumenty sankcjonujące prawidłowość przestrzegania ustalonego porzadku prawnego w zakresie obrotu towarowego.
 
Na koniec procesu badawczego powstanie publikacja.Termin zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 31 października 2014 r. Kierownikiem projektu jest dr Piotr Witkowski.

 


 

Projekty badawcze zrealizowane przez WSPA:

 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget