in english  русский  UA  ES

 

WySPA kwalifikacji - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców z województwa lubelskiego

Projekt realizowany jest przez WSPiA w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zrealizowała projekt „Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1.- Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim

Projekt „Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim” zrealizowany został przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1.- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Większe umiejętności - większe możliwości

Celem głównym projektu była poprawa jakości kapitału ludzkiego dorosłych 240 osób pracujących z woj. lubelskiego do końca sierpnia 2010 r. poprzez wyposażenie ich w niezbędne kompetencje i kwalifikacje. Cele były realizowane poprzez kursy językowe umożliwiające zdobycie certyfikatu TFI i TOIEC, kurs komputerowy ECDL i szkolenia e-learnigowe.

Szkolenia przekwalifikujące dla osób odchodzących z rolnictwa z terenu powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego i opolskiego

Projekt „Szkolenia przekwalifikujące dla osób odchodzących z rolnictwa z terenu powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego i opolskiego" realizowany był przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prowadiła nabór na studia w ramach projektu „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw" realizowanego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Priorytetu II, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsiębiorczości", Krakowską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu z Gdyni oraz Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.

Studia kierowane były do pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz mikro, małych lub średnich przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i mającymi miejsce zamieszkania na terytorium RP. Równocześnie zwracamy uwagę Państwa na fakt, iż dofinansowanie dotyczyło wszystkich pracowników przedsiębiorstw (również dużych) w wysokości 80% kosztu studiów. Pozostałe 20% ponosił pracownik (nie jak do tej pory pracodawca).

Aktywna mama

Jedną z niekorzystnych tendencji na rynku pracy w Polsce jest wciąż niższy poziom aktywności zawodowej i stopa zatrudnienia kobiet względem mężczyzn. W dużym stopniu jest to uwarunkowane pełnieniem przez kobiety znacznej części obowiązków domowych, w tym opieki nad dziećmi. Decyzja o wejściu lub powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka jest dla wielu kobiet i ich rodzin bardzo trudna. Wiąże się z dylematami natury psychologicznej, a także niewielką świadomością matek na temat elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia, umożliwiających łączenie opieki nad dziećmi z pracą zawodową. Dotyczy to również pracodawców, niechętnie zatrudniających takie osoby z obawy przed ich zwiększoną absencją w pracy. Trudności w znalezieniu zatrudnienia to także często efekt niskiego poziomu wykształcenia i umiejętności, brak doświadczenia zawodowego i umiejętność w poruszania się na rynku pracy. Dłuższy okres braku aktywności zawodowej może powodować dezaktualizację kwalifikacji zawodowych oraz obniżenie aspiracji zawodowych i życiowych kobiet. Projekt stanowił odpowiedź na wskazane problemy.

WySPA kwalifikacji. Szkolenia ogólne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z województwa lubelskiego

Projekt "WySPA kwalifikacji. Szkolenia ogólne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z województwa lubelskiego" (nr wniosku POKL.08.01.01-06-658/08) był realizowany przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Strategia Doliny Ekologicznej Żywności

Projekt był realizowany przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytetu 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działania: 2.6.: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WySPA przedsiębiorczości

Zapraszamy właścicieli i pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem sektora węglowego i pracowników sfery budżetowej) oddelegowanych na studia przez pracodawcę na studia podyplomowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

WySPA umiejętności - English, Deutsch &IT - szkolenia dla osób dorosłych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 1 lutego 2004 przystąpiła do realizacji projektu "WySPA umiejętności - English, Deutsch &IT - szkolenia dla osób dorosłych" (nr: Z/2.06/II/2.1/4/04) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Planowanie Rozwoju Lokalnego

Od połowy 2002 roku do końca 2004 roku CKMP Sp. z o.o. współpracowało z Wojewódzkim Urzędem Pracy przy realizacji projektu "Planowanie Rozwoju Lokalnego". Projekt był finansowany ze środków Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w województwie lubelskim - Podkomponent B1: Program Reorientacji/Przekwalifikowań.

Program Odnowy Zawodowej

Program realizowany w latach 2002-2004 na terenie województwa lubelskiego przez WSPA ze środków programu pomocowego Phare 2000 "Spójność społeczno-gospodarcza - Rozwój zasobów ludzkich" (SSG-RZL) Unii Europejskiej program Program Odnowy Zawodowej.

Dobra Firma

W latach 2003 - 2004, WSPA współpracując w ramach konsorcjum z Enterplan Ltd realizowało program Dobra Firma. Program był skierowany do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw a jego celem było podwyższenie kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej. Najwyższej klasy fachowcy współpracujący z CKMP oraz WSPA prowadzili atrakcyjne szkolenia i doradztwo na terenie firm.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget