in english  русский  UA  ES

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki WSPA

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Biblioteka WSPA udostępnia swoje zbiory:
1.1. w obrębie Biblioteki w czytelniach - wszystkim wykładowcom, pracownikom, studentom
i słuchaczom WSPA oraz innym osobom posiadającym zezwolenie władz uczelni,
1.2. poza Bibliotekę przez wypożyczanie indywidualne, zgodnie z § 2.
§ 2
Prawo do wypożyczania indywidualnego mają:
1. wykładowcy WSPA
2. pracownicy WSPA
3. studenci WSPA
4. słuchacze studiów podyplomowych WSPA
5. inne osoby nie związane z uczelnią, a posiadające zgodę władz uczelni.
§ 3
Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
1. wydawnictw ciągłych,
2. książek z księgozbioru podręcznego,
3. encyklopedii, słowników, przewodników turystycznych,
4. kaset Video, kaset magnetofonowych oraz CD ROM,
5. książek w pojedynczych egzemplarzach; przywilej wypożyczania pojedynczych egzemplarzy posiadają jedynie pracownicy naukowi, na okres 7 dni,
6. wydawnictw wielotomowych (w całości bądź poszczególnych tomów); wypożyczane są dwu
i trzytomowe podręczniki akademickie,
7. książek wymagających oprawy lub konserwacji.
§ 4
1. Odpowiedzialność za korzystanie z materiałów bibliotecznych ponosi czytelnik.
2. Czytelnik powinien obchodzić się z najwyższą ostrożnością z udostępnianymi mu materiałami bibliotecznymi, a także zgłaszać wszelkie dostrzeżone w nich uszkodzenia.
3. W przypadku spowodowania uszkodzenia lub zagubienia wydawnictwa czytelnik jest zobowiązany:
3.1. odkupić identyczny egzemplarz,
3.2. odkupić inne, wskazane przez Bibliotekę, wydawnictwa których łączny koszt ustalany każdorazowo jest przynajmniej 2-krotnie wyższy od aktualnej ceny zniszczonego lub zagubionego dzieła,
3.3. ponieść koszty oprawy dzieła dostarczonego zamiast zagubionego egzemplarza.
4. Czytelnik nie nabywa prawa własności do zagubionego lub uszkodzonego wydawnictwa z chwilą uregulowania zobowiązań określonych w ust. 3.
5. Biblioteka może zgodzić się na przyjęcie zamiast zagubionego dzieła - jego kopii.
§ 5
Biblioteka może pobierać opłaty za wykonywane usługi oraz nakładać kary regulaminowe.

II. Udostępnianie na miejscu

§ 6
Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w czytelniach uprawnione są osoby wymienione w § 2, 
na podstawie karty bibliotecznej, legitymacji lub dowodu osobistego.
§ 7
1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego z wolnym dostępem do półek.
2. W czytelni udostępniane są książki i czasopisma:
2.1. jednorazowo można zamówić do 5 książek
2.2. jednorazowo można zamówić do 5 woluminów czasopism.
§ 8
Tryb korzystania z czytelni określają szczegółowe przepisy, umieszczone przy wejściu do biblioteki.
§ 9
1. Dzieł udostępnianych w czytelni nie wolno wynosić poza ich obręb.
2. Pracownik Biblioteki uprawniony jest do kontrolowania osób opuszczających czytelnię.

III. Korzystanie ze zbiorów multimedialnych

§ 10
Pod nazwą zbiory multimedialne rozumie się: kasety Video, kasety magnetofonowe, CD- ROM oraz dyskietki.
§ 11
Zbiory multimedialne udostępniane są wyłącznie:
1. wykładowcom WSPA do celów dydaktycznych i na terenie uczelni,
2. wykładowcom prowadzącym szkolenia z ramienia WSPA poza obręb uczelni,
3. studentom i słuchaczom WSPA wyłącznie na terenie czytelni lub miejscu specjalnie do tego przeznaczonym.
§ 12
Po przeprowadzonych zajęciach dydaktycznych lub szkoleniach, wypożyczone zbiory multimedialne winne być niezwłocznie zwrócone do Biblioteki WSPA.
§ 13
Stanowczo zabrania się wykorzystywania zbiorów multimedialnych w innych celach niż wymienione
w § 11, kopiowania ich, przekazywania osobom nieupoważnionym oraz rozpowszechniania w celach nie związanych z działalnością WSPA.

IV. Korzystanie z wypożyczalni

§ 14
Prawo do korzystania z wypożyczalni mają osoby wymienione w § 2.
§ 15
1. Prawo do wypożyczania książek poza Bibliotekę nabywa czytelnik po otrzymaniu karty bibliotecznej.
2. Karty biblioteczne, po wypełnieniu przez zapisującego się „Deklaracji czytelnika", Biblioteka wydaje:
2.1. wykładowcom i pracownikom WSPA - na podstawie dowodu osobistego,
2.2. studentom stacjonarnym i zaocznym WSPA - na podstawie indeksu i legitymacji,
2.3. słuchaczom studiów podyplomowych - na podstawie legitymacji i dowodu osobistego,
2.4. czytelnikom nie związanym pracą lub studiami z WSPA - na podstawie dowodu osobistego
i zezwolenia władz uczelni.
3. Karta biblioteczna studentów ważna jest jeden semestr akademicki i powinna być odnawiana na początku każdego semestru roku akademickiego, natomiast karta biblioteczna wykładowców
i pracowników ważna jest jeden rok kalendarzowy i prolongowana jest na początku następnego roku.
4. Kartę biblioteczna należy okazywać przy każdorazowym korzystaniu z wypożyczalni.
5. Odstępowanie karty bibliotecznej innej osobie objęte jest sankcją pozbawienia właściciela karty prawa korzystania z wypożyczalni.
6. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić niezwłocznie w bibliotece celem uzyskania duplikatu; straty powstałe na skutek zaniedbania tego obowiązku obciążają właściciela karty.
§ 16
1. Maksymalna liczba dzieł wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi wynosi, w przypadku:
1.1. wykładowców i pracowników - 7
1.2. studentów WSPA - 5
1.3. słuchaczy studiów podyplomowych - 3
1.4. innych czytelników - 2
2. W uzasadnionych przypadkach kierownik Biblioteki może udzielić zezwolenia na wypożyczenie większej liczby dzieł.
§ 17
1. Książki wypożyczane są na okres 14 dni.
2. Wykładowcy WSPA mają prawo wypożyczania książek na okres 30 dni.
3. Okres wypożyczenia książki można przedłużyć, jeśli nie ma na nią innych zamówień; prolongaty należy zgłaszać przed upływem terminu zwrotu.
4. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu wypożyczenia lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
§ 18
Książki nie odebrane w ciągu 3 dni od ich zamówienia mogą być udostępniane innym czytelnikom.
§ 19
W razie przekroczenia przez czytelnika terminu zwrotu książki Biblioteka może stosować następujące rygory:
1. indywidualne upomnienie na piśmie z przypomnieniem terminu zwrotu książki,
2. okresowe lub całkowite pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni,
3. karę pieniężną w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy) za każdy dzień opóźnienia, za jedną pozycje biblioteczną.
§ 20
Tryb rozliczania się z zadłużeń w Bibliotece jest następujący:
1. studenci zobowiązani są do uzyskania w indeksie, z końcem każdego roku akademickiego, pieczątki „książki zwrócono"; przed otrzymaniem dyplomu lub świadectwa odejścia z WSPA zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia z rozliczenia się z Biblioteką,
2. wykładowcy przed odejściem z WSPA obowiązani są do odebrania w Bibliotece zaświadczenia stwierdzającego rozliczenie się z Biblioteką.

V. Postanowienia końcowe

§ 21
1. Osoby korzystające ze zbiorów i urządzeń Biblioteki zobowiązane są do przestrzegania przepisów
w nich obowiązujących.
2. W pomieszczeniach Biblioteki należy zachować ciszę.
3. Przed korzystaniem z czytelni należy zostawić w szatni garderobę wierzchnią.
4. Palenie tytoniu i spożywanie posiłków w Bibliotece jest zabronione
§ 22
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez czytelnika, Kierownik Biblioteki może ograniczyć jego prawo do korzystania ze zbiorów, a nawet tego prawa pozbawić.
§ 23
Wynoszenie poza Bibliotekę zbiorów bibliotecznych bez dopełnienia obowiązujących formalności,
a także przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki - podlega sankcjom karnym.
§ 24
Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i do stosowania się do zawartych w nim postanowień.

Regulamin Biblioteki WSPA wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 roku.

Kierownik Biblioteki
mgr Mariusz Wszoła

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Bibliotece WSPA

 1. Komputery w czytelni przeznaczone są wyłącznie dla studentów i pracowników WSPA.
  Nie będą więc wpuszczane „osoby towarzyszące" spoza uczelni bądź nie posiadające przy sobie karty bibliotecznej, legitymacji lub indeksu WSPA.
 2. Aby skorzystać z komputera zainstalowanego w czytelni należy zostawić na czas pracy ważną legitymację studencką lub indeks u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych (edycja tekstów, korzystanie z baz danych, Internet, katalogi biblioteczne itp.).
 4. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, nie mogą też być wykorzystywane do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych ( pornografia, treści rasistowskie, itp.), a także wykorzystania komputera do gier.
 5. W czytelni korzystać można tylko z zainstalowanych programów w komputerze.
 6. Zabrania się instalowania innych programów w komputerze i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania oraz dokonywania jakichkolwiek napraw.
 7. Podczas pracy należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
 8. Osoby korzystające z komputerów przyjmują do wiadomości i akceptują monitorowanie w dowolnym czasie ich pracy przez osoby uprawnione (bibliotekarz, administrator sieci).
 9. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do czytelni i do pracy przy komputerze jedzenia, napojów i odzieży wierzchniej.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 11. Zaleca się kontrolowanie nośników magnetycznych programem antywirusowym.
 12. Biblioteka WSPA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej pracy programu lub sprzętu i utratę danych.
 13. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget