in english  русский  UA  ES

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 200
tel. 81 452 94 73
tel. kom. 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 215
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Studia licencjackie

Administracja

 • Administracja Unii Europejskiej »

  Absolwent kierunku administracja, specjalność administracja Unii Europejskiej jest przygotowany do pracy w strukturach organów Unii Europejskiej, zna przepisy prawne regulujące zasady funkcjonowania Unii Europejskiej oraz jest przygotowany do efektywnego pozyskiwania środków unijnych.

 • Administracja publiczna »

  Absolwent kierunku administracja, specjalność administracja publiczna jest przygotowany do bycia urzędnikiem i kierowania małymi zespołami w jednostkach administracji na szczeblu centralnym, jak i samorządowym oraz w instytucjach publicznych różnych sektorów, np. organizacjach pozarządowych, mediach.

 • Administracja biznesowa »

  W ramach specjalizacji administracja biznesowa studenci kierunku administracja mogą uzyskać w ramach nowatorskich metod dydaktycznych (np. warsztatu), nowoczesną, kompleksową wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zagadnień składających się na prowadzenie działalności gospodarczej, którą będą mogli wykorzystać zarówno na stanowiskach pracy w administracji UE, państwowej i samorządowej związanych np. z weryfikacją prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorców, w tym m.in. korzystania przez nich z administracyjnych instrumentów wspierania ich działalności, jak również we własnej, indywidualnej działalności gospodarczej, czy też działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców o charakterze korporacyjnym (w tym zwłaszcza spółki prawa handlowego). Poza powyższymi, do atutów i wyróżników programu tej specjalizacji trzeba zaliczyć m.in. uwzględnienie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej czynników politycznych w płaszczyźnie prowadzenia oraz wspierania biznesu, wprowadzenie nowoczesnych elementów wiedzy dotyczącej biznesu, w tym np. projektów biznesowych, ochrony praw konsumentów w stosunkach z przedsiębiorcami, czy ochrony praw przedsiębiorców, a także rozszerzenie o problematykę prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty niekomercyjne, np. fundacje lub stowarzyszenia.

 • Administracja menedżerska »

  W ramach specjalizacji administracja menedżerska studenci kierunku administracja mogą uzyskać dzięki nowatorskim metodom dydaktycznym (z wykorzystaniem np. warsztatu), nowoczesną, kompleksową wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zagadnień składających się na szeroko rozumiane zarządzanie działalnością niekomercyjną, a także gospodarczą. Zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne studenci będą mogli wykorzystać zarówno na stanowiskach pracy, w tym zwłaszcza stanowiskach kierowniczych, w administracji (UE, państwowej i samorządowej), organizacjach niekomercyjnych i przedsiębiorcach, jak również w odpowiednim zorganizowaniu procesu zarządzania w ramach własnej, indywidualnej działalności gospodarczej, czy też działalności gospodarczej prowadzonej przez korporacje. Atutami i wyróżnikami programu tej specjalizacji są m.in. uwzględnienie w procesie zarządzania czynników politycznych (zwłaszcza polityki zarządzania i zatrudnienia), wprowadzenie nowoczesnych elementów wiedzy i kompetencji menedżerskich, w tym np. wiedzy na temat zarządzania własnością intelektualną, projektami, a także zarządzania z wykorzystaniem Internetu oraz poświecenie szczególnej, odrębnej uwagi bardzo praktycznym zagadnieniom wynagrodzenia i odpowiedzialności menedżera.

Zobacz stronę kierunku Administracja

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Public relations i marketing medialny »

  Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształci nie tylko przyszłych dziennikarzy, ale i specjalistów np. z zakresu public relations, dziennikarstwa on-line, marketingu, reklamy, komunikacji wizualnej. Jesteśmy jedynym kierunkiem w regionie, który prowadzi specjalność public relations w języku angielskim. Pokazujemy w praktyce, jak wygląda komunikacja społeczna, nie nudzimy teorią. Uczą u nas najlepsi dziennikarze-praktycy i wykładowcy z długoletnim stażem. Efekty ćwiczeń są wdrażane w praktyce, podczas zadań projektowych. Po ukończeniu studiów będziesz umieć nie tylko poruszać się swobodnie w świecie mediów, składać gazetę, montować filmy, audycje radiowe, pisać profesjonalne blogi, ale także staniesz się ekspertem w zakresie public relations i promowania wizerunku. Możesz więc zostać dziennikarzem, rzecznikiem prasowym, specjalistą PR czy marketingu z dodatkową świetną znajomością branżowego języka angielskiego.

 • Public relations and media marketing (specjalność w j. angielskim) »

  Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształci nie tylko przyszłych dziennikarzy, ale i specjalistów np. z zakresu public relations, dziennikarstwa on-line, marketingu, reklamy, komunikacji wizualnej. Jesteśmy jedynym kierunkiem w regionie, który prowadzi specjalność public relations w języku angielskim. Pokazujemy w praktyce, jak wygląda komunikacja społeczna, nie nudzimy teorią. Uczą u nas najlepsi dziennikarze-praktycy i wykładowcy z długoletnim stażem. Efekty ćwiczeń są wdrażane w praktyce, podczas zadań projektowych. Po ukończeniu studiów będziesz umieć nie tylko poruszać się swobodnie w świecie mediów, składać gazetę, montować filmy, audycje radiowe, pisać profesjonalne blogi, ale także staniesz się ekspertem w zakresie public relations i promowania wizerunku. Możesz więc zostać dziennikarzem, rzecznikiem prasowym, specjalistą PR czy marketingu z dodatkową świetną znajomością branżowego języka angielskiego.

Zobacz stronę kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Finanse i rachunkowość

 • Finanse i bankowość »

  Dzięki tej specjalizacji student rozwija umiejętności poruszania się po rynkach finansowych i w obszarze bankowości. Poznaje także tajniki funkcjonowania sektora bankowego i ubezpieczeniowego od strony praktycznej. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie samodzielnie poruszać się w skomplikowanym świecie sektora finansowego.

 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw »

  W trakcie specjalizacji student rozwija umiejętności specjalistyczne w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Doskonali także kompetencje w zakresie prowadzenia księgowości i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie formułować i realizować finansowe cele funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi rachunkowo-finansowych.

 • Analiza rynku finansowego »

  Dzięki tej specjalizacji możliwe jest opanowanie kompetencji związanych z inwestycjami na rynku finansowym. Student pogłębia wiedzę i umiejętności związane z analizami prowadzonymi na rynku finansowym oraz - w ramach praktyki - umożliwia poszerzenie własnych kompetencji w rzeczywistym działaniu. Po ukończonej specjalizacji potrafi on samodzielnie przeprowadzić kompletną analizę rynku finansowego i zarządzać portfelem papierów wartościowych.

Zobacz stronę kierunku Finanse i rachunkowość

Socjologia

 • Marketing i komunikacja społeczna »

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie marketingu i komunikacji społecznej.
  W trakcie studiów nauczysz się efektywnie komunikować z otoczeniem. Poznasz zasady budowania skutecznych strategii marketingowych. Nabędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i tworzenia ekspozycji towarów, projektowania materiałów promocyjnych oraz wykorzystania mediów do realizacji skutecznych kampanii marketingowych.
  Przedmioty: Komunikacja społeczna, Podstawy marketingu, Media nowe i tradycyjne, Marka przedsiębiorcy i produktu, Design w marketingu, Merchandising.

 • Polityka, sprawy publiczne i problemy społeczne »

  Specjalność ta została stworzona z myślą o osobach, które pragną nabyć wiedze i kompetencje istotne w pracy liderów lokalnych społeczności, w działalności politycznej, lobbingu oraz pracy w urzędach, instytucjach pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych.
  W trakcie studiów zrozumiesz zjawisko walki o władze i sprawowania władzy. Poznasz także specyfikę sondaży wyborczych i dowiesz się, jak interpretować ich wyniki. Zdobędziesz również wiedzę na temat problemów społecznych, m.in. takich jak: patologie społeczne, bezrobocie, niepełnosprawność . Nauczysz się również je badać, analizować i diagnozować. Poznasz zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i jego rolę w procesach decyzyjnych.
  Przedmioty: Socjologia polityki, Sondaże wyborcze, Zjawiska i problemy społeczne, Społeczeństwo obywatelskie, Samorząd terytorialny.

 • Handel i konsumpcja »

  Specjalność skierowana jest do osób, które planują związać swoją karierę zawodową z obszarem handlu - dla handlowców, sprzedawców, przedsiębiorców.
  W trakcie studiów nie tylko zyskasz wiedzę w zakresie regulacji dotyczących ochrony konsumenta, ale również poznasz zasady poprawnego zachowania w sytuacjach prywatnych i biznesowych w różnych kręgach kulturowych. Nabędziesz umiejętność wyjaśniania ludzkich zachowań na rynkach dóbr i usług, co pozwoli Ci podejmować trafniejsze decyzje rynkowe. Nauczysz się także sprawnie obsługiwać klientów i prowadzić negocjacje.
  Przedmioty: Zachowania konsumenckie, Prawo konsumenckie, Negocjacje, Socjologia konsumpcji, Obsługa klienta.

Zobacz stronę kierunku Socjologia - studia licencjackie

Stosunki międzynarodowe

 • Współpraca transgraniczna i biznes międzynarodowy »

  Moduł I: (Współpraca transgraniczna w Europie, Zarządzanie projektami współpracy trans granicznej, Zarządzanie granicą państwa)

  Dzięki modułowi student zna zasady i procedury współpracy transgranicznej, nabywa umiejętności związane z ruchem granicznym, wymianą transgraniczną i prowadzeniem projektów współpracy transgranicznej.
  Moduł II: (Unia gospodarcza i walutowa w ramach UE, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Logistyka w biznesie międzynarodowym, Negocjacje międzynarodowe)

  Dzięki modułowi student zna procesy wymiany gospodarczej na poziomie międzynarodowym oraz nabywa umiejętności potrzebne w międzynarodowej wymianie gospodarczej.

 • Turystyka międzynarodowa »

  Moduł I: (Organizacja i zarządzanie turystyką międzynarodową, Prawne podstawy obsługi ruchu turystycznego, Logistyka turystyczna, Marketing w turystyce międzynarodowe, Etykieta w turystyce). Dzięki modułowi student zna zasady funkcjonowania turystyki międzynarodowe – jej organizację i zarządzanie obsługę prawne podróżowania osób i przewożenia rzeczy osobistych, nabywa umiejętności związanych z uwzględnianiem rozwiązań logistycznym w turystyce międzynarodowej oraz marketingu przedsięwzięć turystycznych, a także właściwych form zachowania wynikających ze specyfiki turystycznej międzynarodowej.
  Moduł II: (Geografia turystyczna, Kulturowe aspekty turystyki, Turystyczne regiony Europy i Świata, Turystyka religijna i pielgrzymkowa, projektowanie usług turystycznych, Lublin – centrum turystyki międzynarodowej). Dzięki modułowi student zna geograficzne i kulturowe aspekty turystyki posiada wiedzę o najciekawszych turystycznie regionach Europy i Świata, poznaje specyfikę turystyki religijnej i pielgrzymkowej. Nabywa umiejętność projektowania usług turystycznych, poznaje magiczny czar Lublina, jako centrum turystyki międzynarodowej.

 • Unia Europejska w działaniu »

  Moduł I: (System prawa UE, Urzędnik UE, Przedsiębiorczość w UE) Dzięki modułowi student zna zasady funkcjonowania działania Unii Europejskiej, podstawy jej systemu prawnego, poznaje standardy działania unijnych instytucji i urzędów, zapoznaje się nabywa umiejętności w zakresie praktycznego stosowania instrumentów stymulujących przedsiębiorczość w państwach członkowskich UE.
  Moduł II: (Polityki Wspólne UE, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Wspólna Polityka Handlowa, Unijna polityka socjalna i zatrudnienia) Dzięki modułowi student zna wspólne polityki konstruowane i realizowane przez Unię Europejską, poznaje ich kanony ogólne i specyfikę polityk branżowych, Nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wspólnej polityki handlowej, unijnej polityki socjalnej i zatrudnienia.

Zobacz stronę kierunku Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą »

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność: Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą posiada wiedzę i umiejętności w zakresie weryfikacji pomysłów przedsiębiorczych, uruchomienia działalności małej firmy i zarządzania nią, prowadzenia działalności gospodarczej, analizy rynku i realizacji działań marketingowych, zarządzania relacjami z klientami, budowy strategii rozwoju małej firmy, prowadzenia działalności w Internecie, kalkulacji ryzyka i ubezpieczenia małej firmy, itd.
  Absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pełnienia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, agencjach konsultingowych i innych organizacjach, w których wdrażane są zasady zarządzania przedsiębiorczego, kreatywnego, innowacyjnego.

 • Zarządzanie potencjałem społecznym »

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie potencjałem społecznym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie opracowania strategii personalnych, budowania wewnętrznych relacji pracowniczych, planowania szkoleń i rozwoju pracowników, projektowania systemów wartościowania i oceny pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej oraz audytu personalnego, itd.
  Absolwent jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, a także do pracy doradcy w biurach pośrednictwa pracy i firmach rekrutacyjnych.

 • Zarządzanie innowacyjne w biznesie »

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie innowacyjne w biznesie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie budowy innowacyjnych, przedsiębiorczych systemów zarządzania organizacjami, kreowania i komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych, zarządzania projektami innowacyjnymi, marketingu innowacji, opracowania strategii innowacji, tworzenia kompetencji i kultury dla innowacji, itd.
  Absolwent jest przygotowany do kreowania i zarządzania innowacjami jako menedżer innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, agencjach konsultingowych i innych organizacjach, w których wdrażane są zasady zarządzania przedsiębiorczego, kreatywnego, innowacyjnego.

Zobacz stronę kierunku Zarządzanie

Studia inżynierskie

Architektura

Zobacz stronę kierunku Architektura

Gospodarka przestrzenna

 • Studia miejskie »

  Opis wkrótce

 • Rewitalizacja »

  Opis wkrótce

 • Wycena i zarządzanie nieruchomościami »

  Poznasz prawno-ekonomiczne uwarunkowania szacowania nieruchomościami, zdobędziesz wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, rolnej, wodnej i leśnictwa. Poznasz teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny nieruchomości.

Zobacz stronę kierunku Gospodarka przestrzenna

Informatyka

 • Sieci komputerowe i multimedia »

  Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania, budowania i administrowania siecią komputerową. Ponadto nauczy się tworzyć aplikacje internetowe i multimedialne bazy danych.

 • Projektowanie i programowanie gier komputerowych »

  Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinach tworzenia gier komputerowych różnego charakteru, ale także jako grafik komputerowy oraz programista systemów informatycznych. Zdobędziesz także praktyczne umiejętności zastosowania metod grafiki komputerowej, animacji i programowania.

 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych »

  Jako absolwent będziesz posiadał rozszerzone umiejętności wymagane od specjalistów zajmujących się projektowaniem aplikacji, w tym aplikacji internetowych intensywnie wykorzystujących bazy danych, oraz ich utrzymaniem.

 • Technologie mobilne »

  Nauczysz się projektowania i tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne, w tym smartfony i tablety, pracujące pod kontrolą najpopularniejszych systemów operacyjnych: Android, IOS, Windows Phone.

 • Systemy ERP II do zarządzania przedsiębiorstwem »

  Opis wkrótce

Zobacz stronę kierunku Informatyka

Transport

 • Bezpieczeństwo transportu »

  Będziesz mógł pracować jako biegły sądowy zajmujący się wypadkami komunikacyjnymi lub jako rzeczoznawca techniczny. W trakcie nauki poznasz profesjonalny program PC-Crash.

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego z elementami rzeczoznawstwa technicznego »

  Zdobędziesz wiedzę dotyczącą warunków przewozu materiałów niebezpiecznych ADR i ponadgabarytowych. W trakcie zajęć poruszamy tematy związane z rekonstrukcją i badaniem powypadkowym pojazdów. Jako absolwent będziesz mógł pracować jako biegły sądowy zajmujący się wypadkami komunikacyjnymi lub jako rzeczoznawca techniczny. W trakcie nauki poznasz profesjonalny program PC-Crash.

 • Transport - spedycja - logistyka »

  Jako absolwent zostaniesz przygotowany nie tylko do pracy w nowoczesnej firmie transportowej ale również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w transporcie drogowym. W programie będą uwzględnione aspekty prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki także na polu międzynarodowym.

Zobacz stronę kierunku Transport

Studia magisterskie

Socjologia

 • Badania rynkowe i społeczne »

  W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie prowadzenia badań rynku i opinii publicznej oraz pisania raportów. Poznasz metody badań, analizy danych i interpretacji wyników. Nauczysz się zdobywać i selekcjonować informacje oraz wykorzystywać je w działalności biznesowej.

 • Marketing w biznesie »

  W trakcie studiów uzyskasz kompleksową wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie badań marketingowych oraz skutecznego wykorzystania tradycyjnych i nowych mediów (m.in. SoLoMo) do realizacji kampanii marketingowych. Rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie tworzenia przekazów. Będziesz mieć możliwość poznania nowoczesnych technik marketingu wykorzystywanych m.in. w marketingu kryzysowym, politycznym i internetowym. Zdobędziesz wiedzę umożliwiającą ci dostosowanie się do zmieniających się wymogów rynku pracy.

 • Psychosocjologia rozwoju osobowego »

  W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie rozwoju personalnego. Poznasz psychospołeczne aspekty funkcjonowania jednostek i zbiorowości społecznych oraz metody motywacji i  formy wspomagania rozwoju, między innymi tj. coaching, mentoring, counselling. Nauczysz się także efektywnych form pracy indywidualnej i zespołowej.

Zobacz stronę kierunku Socjologia - studia magisterskie

Studia w e-learningu!

Sprawdź naszą ofertę studiów w e-learnignu!

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget