in english  русский  UA  ES

Zostań studentem Wyspy w 2 krokach!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy poprzez Internetowy System Rekrutacyjny

Dostarcz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów

Biuro Rekrutacji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12, pokój 101
tel. 81 452 94 73,
601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Zapraszamy w godzinach 7.30-15.30

Szczegółowe informacje

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami w procesie rekrutacji »

Kierunek nauczania Praca socjalna przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, który obecnie jest i w najbliższej przyszłości będzie jedną z najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich. Zapotrzebowanie na pracę profesjonalnego pracownika socjalnego jest związane z transformacjami cywilizacyjno-gospodarczymi i demograficznymi takimi jak gwałtowne starzenie się społeczeństw europejskich i liczebny wzrost osób starszych, potrzebujących profesjonalnego wsparcia i opieki; patologie społeczne; uzależnienia; bezrobocie; ubóstwo; marginalizacja społeczna; niewydolność opiekuńcza rodzin; bezradność w kwestiach wychowawczych i wiele innych.

 Kształcenie na kierunku Praca socjalna  umożliwia zdobycie solidnej wiedzy na temat aktualnych problemów społecznych – ich przyczyn, sposobów rozwiązywania oraz profilaktyki,  praktycznych umiejętności diagnozowania problemów społecznych i podejmowania działań naprawczych.  Studenci zdobywają wiedzę na zajęciach warsztatowych i projektowych oraz praktykach zawodowych

Współpracujemy z licznymi ośrodkami administracji publicznej  m. in. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  w Lublinie i Instytutem Rozwoju Służb Społecznych. Naszym studentom zapewniamy renomowane miejsca praktyk zawodowych.

Praca socjalna jest nauką stosowaną i zajmuje się wyjaśnianiem przyczyn, uwarunkowań i mechanizmów powszechnie występujących problemów społecznych, diagnozowaniem sytuacji problemowych oraz konstruowaniu  działań naprawczych. Praca socjlana ma na celu pomoc jednostkom i rodzinom w trudnych sytuacjach,  takich jak: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, niewydolność wychowawcza, niewydolność opiekuńcza itd. Praca socjalna zakłada doraźne świadczenie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym do momentu odzyskania pełnej zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz reintegrację społeczną osób, które doświadczają różnorodnych trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Specjalności

 • System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
     Specjalność skierowana jest do osób pragnących pracować w charakterze asystenta osoby starszej i/lub niepełnosprawnej, pomagającej jej w zaspokajaniu  potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych. Jest ona związana z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu profesjonalne usługi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.
     W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę na temat specyfiki i konsekwencji społecznych zjawiska starzenia się demograficznego,  umiejętności tworzenia rozwiązań problemów osób starszych i niepełnosprawnych, rozumienia i zaspokajania specyficznych potrzeb seniorów i niepełnosprawnych oraz tworzenia środowiskowej sieci wsparcia.
     Przedmioty: biopsychiczne i społeczne wymiary starzenia się i starości, aktywność i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,  wsparcie społeczne i środowiskowe, wsparcie instytucjonalne osób starszych i niepełnosprawnych, społeczne funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych, aktywność zawodowa osób starszych i niepełnosprawnych, niepełnosprawność, rehabilitacja i rewalidacja, człowiek starszy i niepełnosprawny w rodzinie, tworzenie środowiskowej sieci wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Asystent rodziny
     Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych znalezieniem pracy w charakterze zawodowego opiekuna rodziny, który czasowo w sposób profesjonalny  towarzyszy i wspiera rodzinę przeżywającą sytuację problemową,  w celu pokonania przez nią  trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Asystent pomaga rodzinie we wprowadzaniu zmian w myśleniu, zachowaniu i otoczeniu, w celu wytworzenia bezpiecznego środowiska życia i rozwoju wszystkich członków rodziny a zwłaszcza dzieci.
     W trakcie studiów student  zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu specyfiki współczesnych problemów i przemian życia rodzinnego, instytucjonalnych rozwiązań pomocowych dla rodziny oraz sposobów organizowania wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego dla rodziny oraz związane z nimi kompetencje społeczne.
     Przedmioty: przemiany struktury i funkcji rodziny współczesnej, diagnoza rodziny, patologie życia rodzinnego, elementy terapii zajęciowej z rodziną, pomoc instytucjonalna dla jednostki i rodziny, elementy psychoterapii i socjoterapii, komunikacja w rodzinie, organizowanie sieci wsparcia społecznego dla rodziny.
 • Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych
     Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swą przyszłość z pracą w organach administracji publicznej i różnorodnych instytucjach  w społecznościach lokalnych.
     W trakcie studiów student zdobędzie m. in. wiedzę z zakresu animowania działalności i organizacji społeczności lokalnej, polityki samorządu lokalnego oraz usług społecznych realizowanych w społecznościach lokalnych, procedur rozwiązywania problemów społecznych i wdrażania rozwiązań pracy socjalnej.
     Przedmioty: animacja i organizowanie społeczności lokalnej, projektowanie innowacji społecznych, aktywna integracja społeczna, polityka samorządu i zarządzanie partycypacyjne, społeczność lokalna i jej organizacja, usługi społeczne w zarządzaniu politykami publicznymi, przedsiębiorczość w działaniach i usługach społecznych, komunikacja społeczna i mediacje, marketing społeczny i terytorialny w polityce społecznej. 

Przygotujemy Cię do pracy w kraju i za granicą w:

 • środowisku domowym osoby starszej i niepełnosprawnej
 • domach pomocy społecznej
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • publicznych i niepublicznych zakładach pomocy społecznej
 • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy rodzinie

Warto studiować Pracę socjalną w WSPA! Zapewniamy:

 • Kształcenie praktyczne.
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Realizacja własnych akcji społecznych i realizacja badań naukowych.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.

Dodatkowe możliwości

Kurs języka migowego

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z metodami porozumiewania się osób niesłyszących, wyposażenie w umiejętność komunikowania podstawowych informacji oraz rozumienia wypowiedzi w zakresie poznanego słownictwa języka migowego
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język angielski

Niekonwencjonalne, nowoczesne kursy językowe oparte o metody Embassy Summer School
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język niemiecki

Chcesz sprawnie komunikować się w języku niemieckim? Planujesz wyjazd do pracy za granicę?A może język niemiecki przydatny jest w Twojej obecnej pracy?
Sprawdź szczegóły »

Czesne za studia

tylko 390/460 zł miesięcznie*

lub zapłać czesne od razu za

 • stacjonarne
  rok - 5 000 zł
  semestr - 2 500 zł 
 • niestacjonarne
  rok - 4 200 zł
  semestr - 2 100 zł

* studia niestacjonarne/stacjonarne - płatne przez 12 miesięcy w roku

Przeczytaj, jak możesz sfinansować studia!

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget