in english  русский  UA

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

Zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu. ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 112
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 215
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Oferujemy również:

 

 

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto studia w WSPA są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Kadra dydaktyczna złożona z praktyków oraz studenci posiadający różne doświadczenia zawodowe pozwalają na wymianę informacji i analizę materiału w szerokim zakresie odnoszącym się do praktyki.

 

Poniżej alfabetyczny spis kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie:

Administrowanie sieciami komputerowymi

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi.

Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna

Studia mają na celu przygotowanie do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniających  do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w administracji publicznej i poza nią (w biznesie).

Bankowość

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy o różnych aspektach działalności banku w zakresie odpowiadającym wymaganiom stawianym przy ubieganiu się o stopień zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, rodzaju zagrożeń, roli i zadań poszczególnych elementów systemu reagowania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej. Celem studiów jest kształcenie absolwentów potrafiących wykorzystać nabytą wiedzę do pracy w administracji publicznej oraz służbach publicznych.

Budownictwo pasywne z technologiami OZE

Budownictwo pasywne i Odnawialne Źródła Energii to już nie tylko puste hasła reklamowe, to szereg bardzo zaawansowanych technologii, które są już obecne na rynku polskim. Pozwalają one w szybki, bezpieczny i ekologiczny sposób zbudować dom, który będzie przyjazny dla zamieszkujących go ludzi i otaczającego środowiska. Uzupełnienie w profesjonalny sposób zaprojektowanego budynku o pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywne sterowanie wszystkimi odbiornikami pozwoli na dużą autonomię i ekonomię uzytkowania. Nasi eksperci przekażą  nie tylko szczegółową wiedzę na temat projektowania i budowania domów pasywnych, lecz także zapoznają z szeregiem rozwiązań wykorzystywanych przy tych procesach, szczególnie z zastosowaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii oraz inteligentnego sterowania nimi. Wyjdziemy od przydatnej teorii, poprzez analizę użytecznych przypadków, aż po samodzielne zaprojektowanie własnego budynku przez każdego uczestnika studiów. Z nami poznasz praktyczne aspekty wynikające z Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz dowiesz się co się kryje za określeniami Prosument, NetMetering, SmartHouse oraz PV Glass/Glass.

 

Coaching

Studia podyplomowe w zakresie Coachingu realizowane są w partnerstwie z Nowymi Horyzontami ®

Program studiów na kierunku Coaching umożliwia zdobycie kompetencji coacha niezbędnych w samodzielnym prowadzeniu sesji oraz pozwala przygotować się do przystąpienia i uzyskania międzynarodowej akredytacji ACC ICF.

To co wyróżnia ten kierunek spośród innych to program studiów, umożliwiający samodzielne doświadczania omawianych metod i narzędzi stosowanych w coachingu. Gwarantuje to rzeczywiste przyswojenie warsztatu pracy niezbędnego w coachingu. Uczenie się przez doświadczenie, możliwość konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników, sprawdzenie różnych działań w praktyce oraz porównanie efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną gwarantuje skuteczność nauczania. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych coachów, psychoterapeutów i psychologów.

 

Coaching biznesowy

Program studiów opracowany jest przez praktyków dla praktyków. Wszystkie zagadnienia, przykłady czy studia przypadków są efektem wiedzy i doświadczeń osób prowadzących. Każdy zaś z prowadzących stale pracuje w środowisku biznesowym.

Udział w studiach pozwoli słuchaczom na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu coacha biznesowego lub/i stosowania coachingu w codziennej praktyce zarządzania. Każdy ze słuchaczy stworzy własną bazę efektywnych narzędzi coacha do zastosowania w swoim środowisku zawodowym. Praktyczne indywidualne sesje  coachingowe pozwolą doświadczyć „na własnej skórze” procesu zmiany i będą pomocne w wyborze  metodologii coachingowych w pracy z innymi. Warsztatowa forma zajęć realizowana wyłącznie przez praktyków zarządzania i coachów biznesowych da możliwość analizy konkretnych przypadków oraz doboru skutecznych i sprawdzonych  rozwiązań. Podczas zajęć zostaną przedstawione najlepsze, konkretne praktyki zarządzania z wykorzystaniem coachingu biznesowego oraz najnowsze tendencje i nurty w zarządzaniu.

Absolwenci zdobędą kompetencje dotyczące stosowania coachingu jako metody rozwijającej i doskonalącej pracowników dla osiągania wyższych rezultatów indywidualnych i organizacyjnych.

Coaching medyczny

Studia skierowane do osób pracujących w służbie zdrowia zarówno w prywatnej jak i państwowej. Program skierowany jest do psychologów, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, położnych, innego personelu medycznego  pragnącego nabyć i poszerzyć swoje umiejętności pracy z pacjentem, lepszego komunikowania się i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Adresatami studiów są również absolwenci studiów wyższych, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie z pacjentem i jego rodziną.

Doradca finansowy

Studia realizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Lublinie.

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie oceny opłacalności decyzji finansowych oraz umiejętności sprzedażowych.

Uczestnik studiów ma możliwość zdobycia umiejętności wysokocenionych przez specjalistów rynku finansowego oraz poznaje zasady i techniki niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy w instytucjach zajmujących się sprzedażą usług finansowych.

 Absolwent studiów Podyplomowych „Doradca finansowy” nabędzie praktyczne umiejętności dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, oferty podmiotów na nim działających oraz zasad podejmowania decyzji przez klientów.

Uczestnik studiów podyplomowych zapoznając się z poszczególnymi modułami oferowanymi na kierunku nabywa umiejętności etycznego postępowania w zawodzie doradcy finansowego. Potrafi zastosować określone techniki sprzedażowe oraz doskonali umiejętności efektywnej komunikacji z klientem.

Dzięki zajęciom prowadzonym w sposób oryginalny i dostosowany do indywidualnych predyspozycji grupy, absolwent jest przygotowany do podjęcia zawodu doradcy finansowego, którego rolą jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku.

Doradztwo zawodowe

Studia kwalifikacyjne przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego. Ich celem jest przekazanie teoretycznych i prawnych podstaw doradztwa, zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, uświadomienie charakterystycznych dla zawodu problemów i zagadnień, zasad rozwoju zawodowego oraz wykształcenie lub udoskonalenie umiejętności doradczych ułatwiających pracę indywidualną i grupową z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy w zetknięciu oczekiwań pracodawca – pracownik.

Finanse i ubezpieczenia

Partnerem w organizacji studiów jest AVIVA Oddział II Lublin

W ostatnich latach notowany jest dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeń, powodujący wzrost roli ubezpieczeń w działalności gospodarczej i życiu prywatnym. Wynikające stąd nowe wyzwania wywołują wzmożone potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kształcenia. Uczestnicy studiów zapoznają się z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń zarówno w aspekcie gospodarki rynkowej, regulacji prawnych, ryzyka ubezpieczeniowego, oferty ubezpieczeniowej.

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych, rzeczowych i osobowych, ubezpieczeń społecznych, emerytalno-rentowych, oraz ubezpieczeń na życie. Studia umożliwią Słuchaczom nabycie fundamentalnej wiedzy ubezpieczeniowej, wiadomości z wielu dyscyplin ekonomicznych, których zakres odpowiada potrzebom rynku ubezpieczeniowego.

Handel zagraniczny

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat ekonomicznej specyfiki rynków zagranicznych oraz zapoznanie z  metodami negocjacji i handlu, specyfiką rozliczeń i ryzyka, warunkami funkcjonowania w poszczególnych państwach. Słuchacze studiów poznają pojęcia, mechanizmy, procedury zarówno gospodarcze jak i prawne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Słuchacze nabędą również wiedzę w zakresie najważniejszych elementów polityki handlowej Polski jako członka UE wobec największych partnerów pozaunijnych.

Inwestycje na rynku finansowym

Studia realizowane w Partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Lublinie.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z istotą rynków finansowych, poprzez podkreślenie roli zarządzania pieniędzmi w budowaniu portfeli inwestycyjnych.

Dzięki zgłębianiu wiedzy na temat psychologicznych czynników decyzyjnych absolwent kierunku będzie w stanie w sposób bardziej zrozumiały wyjaśniać anomalie zachodzące na rynkach finansowych. Natomiast psychologia wraz z połączeniem finansów może stać się uzupełnieniem wiedzy na temat inwestowania.

Absolwent studiów Podyplomowych „Inwestycje na rynku finansowym” to osoba posiadająca wiedzę teoretyczną, znajomość empirycznych przykładów oraz praktyczne umiejętności dotyczące budowania i zarządzania portfelem inwestycyjnym z uwzględnieniem zasad funkcjonowania rynku finansowego.

Inżynieria ruchu drogowego

Słuchacze zapoznają się z problematyką zarządzania ruchem drogowym i narzędziami wykorzystywanymi w inżynierii ruchu drogowego oraz nabędą kwalifikacje do opracowania projektów organizacji ruchu i zarządzania ruchem drogowym w strukturach właściwych organów administracyjnych. Ponadto słuchacze zdobędą wiedzę na temat procesów zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem systemów ITS. Celem studiów jest kształcenie absolwentów, którzy będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w samodzielnej pracy zawodowej, pracy zespołowej w jednostkach projektowych i wykonawczych oraz w administracji drogowej.

Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarów

Studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką transportu – spedycji – logistyki i szeroko rozumianego cła. Pracują lub zamierzają podjąć pracę w firmach działających w tym sektorze lub organach państwowych nadzorujących działania w tym zakresie.

Menedżer administracji publicznej

Zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej stawiają nowe wyzwania, wymagają ciągłego doskonalenia jakości usług oraz podnoszenia kompetencji osób, które je świadczą. Rozwiązania stosowane dotychczas w biznesie coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze publicznym. Celem studiów jest dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.

Mentoring

Mentor posiada wiedzę i doświadczenie którymi jako inspirator, przewodnik, konsultant dzieli się z „uczniem” (pracownikiem, uczniem, studentem). Mentoring bazuje na partnerskiej relacji między mentorem a „uczniem”, w procesie której odbywa się odkrywanie i rozwijanie potencjału oraz kompetencji „ucznia”. Mentor oddziałuje w kierunku podniesienia samodzielności, efektywności i satysfakcji kompetencyjnej oraz osobistej „ucznia”.

MSSF/MSR w sprawozdawczości finansowej spółek

Celem studiów jest przygotowanie kadry finansowo – księgowej do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).

Uczestnicy studiów uzyskają aktualną wiedzę z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), w  tym zdobędą m.in. umiejętność konsolidacji sprawozdań finansowych oraz samodzielnego analizowania i stosowania wprowadzonych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do sprawozdawczości finansowej spółek prowadzących działalność w krajach Unii Europejskiej. Ponadto uczestnicy zostaną przygotowani do wypełniania obowiązków informacyjnych i  sprawozdawczych spółek publicznych, ponieważ w programie studiów zostanie wykorzystane kilkuletnie doświadczenie członków Kapituły Konkursu „The Best Annual Report”, organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Negocjacje i mediacje w biznesie

Studia adresowane są do osób pragnących doskonalić lub zdobyć umiejętności negocjacji handlowych i społecznych  oraz  mediacji  w szczególności dla osób zatrudnionych na stanowiskach menadżerskich, handlowych czy marketingowych oraz wszystkich tych dla których sytuacje negocjacji, rozwiązywania konfliktów czy mediacji stanowią zawodową codzienność.

NGO w biznesie

Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy w sposób kompleksowy i wielopłaszczyznowy z zagadnieniami dotyczącymi podejmowania przez podmioty niekomercyjne w tym m.in. fundacje, stowarzyszenia, działalności gospodarczej oraz nabycie przez nich umiejętności i kompetencji z zakresu zakładania tych podmiotów, zarządzania tymi podmiotami, podejmowania przez nie aktywności, w tym działalności gospodarczej i ochrony związanych z tym praw. 

 

Nowoczesne metody rekrutacji i rozwoju personelu

Celem studiów na tym kierunku jest przekazanie uczestnikom strategicznych kompetencji z zakresu pozyskiwania i efektywnego rozwoju kadr. Proces kształcenia pozwoli słuchaczom na poznanie m.in. wielu różnorodnych metod rekrutacji i selekcji potencjalnych pracowników przedsiębiorstwa, ale także sposobów doskonalenia i rozwijania zasobów ludzkich, którymi organizacja już dysponuje.

Kluczowym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat kształtowania rozwoju personelu, a także praktycznych umiejętności interdyscyplinarnych niezbędnych  w pracy zawodowej w działach HR.

 

Nowoczesne techniki zarządzania produkcją

Stagnacja, czy rozwój siebie i przedsiębiorstwa? – to pytanie na które trzeba znaleźć odpowiedź.

Oferujemy Państwu zdobycie umiejętności, które w bezpośredni sposób wpłyną na zarządzanie przedsiębiorstwem na wszystkich szczeblach organizacji.

Podatki

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Słuchacze zapoznają się z tematyką i nabędą kwalifikacje w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji. Celem studiów jest kształcenie absolwentów potrafiących wykorzystać nabytą wiedzę do pracy w administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, a także dla pracowników instytucji realizujących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Dzięki omawianym zagadnieniom słuchacze zostaną przygotowani do prawidłowego wypełniania funkcji Wierzyciela oraz organu egzekucyjnego. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności użyteczne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Prawo medyczne

Słuchacze studiów podyplomowych „Prawo medyczne” zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce w punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zwodów medycznych oraz w kontekście prawa UE i opieki zdrowotnej transkulturowej. Przedmiotem studiów są treści związane z: organizacją, funkcjonowaniem i finansowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce; obowiązkami, uprawnieniami i odpowiedzialnością pracowników medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, prawami i obowiązkami pacjentów, problematyką i zakresem odpowiedzialności karnej, cywilnej, zawodowej. Program studiów obejmuje również treści z zakresu etyki, bioetyki, dylematów medycznych, społecznych i moralnych w kontekście realizacji zadań przez pracowników medycznych oraz zarządzania podmiotami leczniczymi w warunkach wolnego rynku.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają na celu profesjonalne, zgodne z wymogami nowoczesnej edukacji, przygotowanie pedagogiczne Słuchaczy do pracy nauczycielskiej.

Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne powstały dzięki 12 letnim doświadczeniom funkcjonowania Studium Pedagogicznego organizowanego na WSPA od 2000 r. Uwzględniają one Standardy kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. poz. 131.

Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne łączą konieczność uwzględniania prawa oświatowego w tym zakresie i standardów kształcenia nauczycieli z nowoczesnym ujęciem kształcenia i wychowania. Twórcze podejście do projektowania pracy edukacyjnej pozwala uwzględnić nowoczesne kierunki w przygotowaniu się do pracy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i kulturowej, z zachowaniem stałych i nieprzekraczalnych norm etycznych niezbędnych w wychowaniu.

Przygotowanie pedagogiczne (e-learning)

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają na celu profesjonalne, zgodne z wymogami nowoczesnej edukacji, przygotowanie pedagogiczne Słuchaczy do pracy nauczycielskiej.

Studia podyplomowe uwzględniają Standardy kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. poz. 131.

Studia łączą konieczność uwzględniania prawa oświatowego w tym zakresie i standardów kształcenia nauczycieli z nowoczesnym ujęciem kształcenia i wychowania. Twórcze podejście do projektowania pracy edukacyjnej pozwala uwzględnić nowoczesne kierunki w przygotowaniu się do pracy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i kulturowej, z zachowaniem stałych i nieprzekraczalnych norm etycznych niezbędnych w wychowaniu.

Public relations z elementami CSR

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy, kształtowania relacji z masmediami oraz projektowania promocji przedsiębiorstwa i produktu.

Rachunkowość budżetowa

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej i zarazem praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sekatora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Rachunkowość i finanse

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz treści i sposobu sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

Uczestnik studiów wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności może w sposób istotny przyczynić się do rozwiązywania problemów finansowych na różnych szczeblach zarządzania w danej jednostce gospodarczej.

Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom dobrych praktyk z zakresu zastosowania fundamentalnych instrumentów zarządzania, jakimi są  m.in. analiza ekonomiczna, budżetowanie i controlling. Uczestnicy zdobędą umiejętności praktycznego wspierania kadry zarządzającej w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

 

Reintegracja społeczna i zawodowa osób i środowisk wykluczonych

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi metodami i  narzędziami pracy z osobami i środowiskami wykluczonymi społecznie, jak również wyposażenie słuchaczy
w umiejętności skutecznych oddziaływań aktywizacyjnych i integracyjnych w odniesieniu do sfery funkcjonowania społecznego jak i zawodowego.

Skuteczna komunikacja i zarządzanie w pracy nauczyciela

Studia adresowane do obecnych i przyszłych nauczycieli, którzy, rozumiejąc potrzebę rozwoju własnego, pragną posiąść i/lub usystematyzować wiedzę na temat skutecznej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, zarządzania emocjami oraz nowych metod i form nauczania.

Superwizja pracy socjalnej i wychowawczej

Studia pozwolą na  przygotowanie specjalistów do pełnienia roli Superwizora w placówkach zajmujących się szeroko rozumianą pracą socjalną, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodzinne domy dziecka, oraz rodziny zastępcze. Główny cel studiów będzie realizowany poprzez  zdobywanie przez słuchaczy wiedzy i nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania tej funkcji.

Systemy baz danych

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i udostępniania baz danych w sieciach rozległych.

Transport - Spedycja - Logistyka

Prowadzenie działalności gospodarczej w transporcie drogowym wymaga posiadania niezbędnej wiedzy związanej z organizacją i zarządzaniem firmą transportową. We współczesnych realiach gospodarczych konieczne jest elastyczne reagowanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Do prowadzenia nowoczesnej firmy transportowej niezbędne jest posiadanie kwalifikacji, często potwierdzonych certyfikatami, koncesjami i uprawnieniami wydawanymi przez właściwe organy państwowe i instytucje szkoleniowe. Powoduje to konieczność permanentnego szkolenia i zdobywania wiedzy specjalistycznej o ograniczonej dostępności.

Trener biznesu

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń. Program jest tak skonstruowany, aby uczestnicy w pierwszym etapie mogli poznać i udoskonalić swój warsztat trenerski, a następnie podczas spotkań tematycznych zdobyli umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii sprzedaży.  

Windykacja i zarządzanie należnościami

Oferowane przez nas studia zapewniają szeroką wiedzę na temat windykacji należności. Uczą, jak nie dopuszczać do powstawania długów oraz sprawnie i bezkonfliktowo egzekwować należności.

Studia przygotowują do kontaktów z dłużnikami z wykorzystaniem zarówno windykacji miękkiej (negocjacji i mediacji), jak również twardej (postępowania sądowe i egzekucyjne). Wszystko to osadzone w licznych rzeczywistych przykładach.

Wycena nieruchomości

Celem studiów jest nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na sprawy gospodarki nieruchomościami oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności określania wartości nieruchomości do różnych celów.

Słuchacze otrzymają wiedzę z zakresu różnych dziedzin mających wpływ na gospodarkę nieruchomościami. Zaprezentowany będzie aparat pojęciowy i szereg praktycznych instrumentów związanych z określaniem wartości nieruchomości. Praktyczna specjalistyczna wiedza dotycząca wyceny nieruchomości, osadzona będzie w szerszym kontekście wiedzy.  Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym, niezbędne do zdania przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych i wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.   

Zamówienia publiczne

Studia realizowane w partnerstwie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy w zakresie przetargowych i poza przetargowych form wydatkowania środków publicznych. Poprzez studia Absolwent zostanie przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i udzielania zamówień publicznych.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (e-learning)

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Zarządzanie i marketing

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania narzędzi zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki instytucji publicznych. 

 

Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w organizacji

Skuteczna komunikacja jest podstawą powodzenia wielu przedsięwzięć. Firma to ludzie, którzy w dużej mierze poprzez efektywną komunikację osiągają kolejne sukcesy.

Studia mają na celu rozwój kompetencji w zakresie projektowania, wdrażania, zarządzania w sposób efektywny komunikacją wewnętrzną w  różnego typu organizacjach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

Zarządzanie migracjami i organizacja procesu reintegracji dla uchodźców, mniejszości etnicznych i repatriantów

Celem studiów jest kształcenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych słuchaczy, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie systemu przyjmowania uchodźców na terenie określonej jednostki administracyjnej oraz organizowanie procesu integracji tych osób. Zajęcia warsztatowe obejmują praktyczne przygotowanie słuchaczy do organizowania i zarządzania programem integracji uchodźców w społecznościach z uwzględnieniem ich lokalnych uwarunkowań.

Zarządzanie ochroną zdrowia

Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ w maju 2007 roku przyznał certyfikat dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej.

Zarządzanie oświatą

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do samodzielnego zarządzania placówkami oświatami. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).

Zarządzanie projektami w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Studia pozwolą na zdobycie aktualnej i unikatowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie aplikowania o środki europejskie i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom dobrych praktyk z zakresu praktycznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, weryfikowane na zakończenie studiów grą symultaniczną z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. 

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach menadżerskich, a w szczególności są doskonałym uzupełnieniem praktyki zarządzania dla osób prowadzących własny biznes. Mogą też być bazą do dalszego pogłębiania praktyki zarządzania w wybranym specjalistycznym obszarze funkcjonowania organizacji.

 

Zarządzanie sprzedażą

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji kierowniczy w działach sprzedaży i działach handlowych. Ukierunkowanie na przekazanie nowoczesnej wiedzy oraz zapoznanie słuchaczy z metodami i narzędziami z obszaru zarządzania sprzedażą wzbogaci kwalifikacje słuchaczy poszukiwane szczególnie w  obszarze handlu i dystrybucji.

Zarządzanie w kosmetologii

Rynek usług kosmetologicznych, SPA i Wellness należy obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce i na świecie. W sytuacji: zaznaczającej się wysokiej konkurencyjności, pojawiających się wielu wymogów w  efektywnym i innowacyjnym zarządzaniu nowoczesną firmą, różnicowania się oczekiwań, potrzeb klientów oraz ich specyficznych wymagań,  preferencji systemu usług zintegrowanych o najwyższej jakości, pojawia się wyzwanie profesjonalizacji kadry zarządzającej,  przygotowanych interdyscyplinarnie, skutecznych menedżerów. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kadry, która będzie organizowała i zarządzała biznesem usług kosmetologicznych, kosmetycznych, SPA i Wellness w oparciu o najwyższe standardy.

Zarządzanie własnością intelektualną

tudia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej (krajowego, europejskiego i międzynarodowego, z uwzględnieniem procedur międzynarodowych i postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym EPO i OHiM), zarządzania, i zarządzania własnością intelektualną, z uwzględnieniem specyfiki tego obszaru. Sposób doboru przedmiotów i układ modułowy dają możliwość kompleksowego przedstawienia zagadnień przez fachowców i ekspertów z zarówno z zakresu prawa i zarządzania, jak również osoby, dla których wytwarzanie dóbr własności intelektualnej stanowi podstawę działania.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Youtube