in english  русский  UA

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

Zapraszamy w godzinach otwarcia Dziekanatu
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 112
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 108
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Grupa Szkoleniowa

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto studia w WSPA są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Kadra dydaktyczna złożona z praktyków oraz studenci posiadający różne doświadczenia zawodowe pozwalają na wymianę informacji i analizę materiału w szerokim zakresie odnoszącym się do praktyki.

Bankowość

Instytucje rynku pracy

Nieruchomości

Organizacje pozarządowe / NGO

Podatki

 

Poniżej alfabetyczny spis kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie:

Administrowanie sieciami komputerowymi

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi.

Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna

Studia mają na celu przygotowanie do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniających  do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w administracji publicznej i poza nią (w biznesie).

Bankowość

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy o różnych aspektach działalności banku w zakresie odpowiadającym wymaganiom stawianym przy ubieganiu się o stopień zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, rodzaju zagrożeń, roli i zadań poszczególnych elementów systemu reagowania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej. Celem studiów jest kształcenie absolwentów potrafiących wykorzystać nabytą wiedzę do pracy w administracji publicznej oraz służbach publicznych.

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami wdrażania koncepcji budżetu zadaniowego w ramach reformy systemu finansów publicznych w Polsce. Umożliwią opanowanie zasad tworzenia budżetu zadaniowego w JST oraz jednostkach podsektora rządowego i ubezpieczeń społecznych. Absolwenci nabędą również umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspierającymi przygotowanie i realizację elementów składowych budżetu zadaniowego.

Studia mają szczególnie praktyczny charakter, gdyż istotnym ich komponentem jest praca projektowa (także możliwa do realizacji w zespołach) zakończona przygotowaniem rzeczywistego prowizorium budżetowego jednostki.

 

Coaching

Studia podyplomowe w zakresie Coachingu realizowane są w partnerstwie z Nowymi Horyzontami ®

Program studiów na kierunku Coaching umożliwia zdobycie kompetencji coacha niezbędnych w samodzielnym prowadzeniu sesji oraz pozwala przygotować się do przystąpienia i uzyskania międzynarodowej akredytacji ACC ICF.

To co wyróżnia ten kierunek spośród innych to program studiów, umożliwiający samodzielne doświadczania omawianych metod i narzędzi stosowanych w coachingu. Gwarantuje to rzeczywiste przyswojenie warsztatu pracy niezbędnego w coachingu. Uczenie się przez doświadczenie, możliwość konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników, sprawdzenie różnych działań w praktyce oraz porównanie efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną gwarantuje skuteczność nauczania. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych coachów, psychoterapeutów i psychologów.

 

Coaching biznesowy

Program studiów opracowany jest przez praktyków dla praktyków. Wszystkie zagadnienia, przykłady czy studia przypadków są efektem wiedzy i doświadczeń osób prowadzących. Każdy zaś z prowadzących stale pracuje w środowisku biznesowym.

Udział w studiach pozwoli słuchaczom na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu coacha biznesowego lub/i stosowania coachingu w codziennej praktyce zarządzania. Każdy ze słuchaczy stworzy własną bazę efektywnych narzędzi coacha do zastosowania w swoim środowisku zawodowym. Praktyczne indywidualne sesje  coachingowe pozwolą doświadczyć „na własnej skórze” procesu zmiany i będą pomocne w wyborze  metodologii coachingowych w pracy z innymi. Warsztatowa forma zajęć realizowana wyłącznie przez praktyków zarządzania i coachów biznesowych da możliwość analizy konkretnych przypadków oraz doboru skutecznych i sprawdzonych  rozwiązań. Podczas zajęć zostaną przedstawione najlepsze, konkretne praktyki zarządzania z wykorzystaniem coachingu biznesowego oraz najnowsze tendencje i nurty w zarządzaniu.

Absolwenci zdobędą kompetencje dotyczące stosowania coachingu jako metody rozwijającej i doskonalącej pracowników dla osiągania wyższych rezultatów indywidualnych i organizacyjnych.

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) staje się coraz ważniejszym składnikiem budowania tożsamości firm poprzez ukierunkowanie jej działań na szeroko rozumiane obszary społeczne i środowiskowe zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Na obszary te składa się zarówno wewnętrzny ład korporacyjny, relacje z partnerami i klientami firmy, jak też środowisko społeczne i naturalne w jakim działa przedsiębiorstwo.

Istotnym elementem strategii CSR jest zatem zaangażowanie społeczne firm, zdolność dostrzegania lokalnych problemów i współpracy z innymi podmiotami: samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz społeczeństwem.

Działania z zakresu CSR to jednak coś więcej niż prosta dobroczynność, czy udział w okazjonalnych akcjach charytatywnych. To przemyślana strategia angażująca pracowników w projekty przynoszące nie tylko wymierne zyski firmie, ale przede wszystkim budująca i wzmacniająca wielopłaszczyznowe  relacje przedsiębiorstwa z różnymi grupami odbiorców.

 

Doradca finansowy

Studia realizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Lublinie.

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie oceny opłacalności decyzji finansowych oraz umiejętności sprzedażowych.

Uczestnik studiów ma możliwość zdobycia umiejętności wysokocenionych przez specjalistów rynku finansowego oraz poznaje zasady i techniki niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy w instytucjach zajmujących się sprzedażą usług finansowych.

 Absolwent studiów Podyplomowych „Doradca finansowy” nabędzie praktyczne umiejętności dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, oferty podmiotów na nim działających oraz zasad podejmowania decyzji przez klientów.

Uczestnik studiów podyplomowych zapoznając się z poszczególnymi modułami oferowanymi na kierunku nabywa umiejętności etycznego postępowania w zawodzie doradcy finansowego. Potrafi zastosować określone techniki sprzedażowe oraz doskonali umiejętności efektywnej komunikacji z klientem.

Dzięki zajęciom prowadzonym w sposób oryginalny i dostosowany do indywidualnych predyspozycji grupy, absolwent jest przygotowany do podjęcia zawodu doradcy finansowego, którego rolą jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku.

Doradztwo zawodowe

Studia kwalifikacyjne przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego. Ich celem jest przekazanie teoretycznych i prawnych podstaw doradztwa, zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, uświadomienie charakterystycznych dla zawodu problemów i zagadnień, zasad rozwoju zawodowego oraz wykształcenie lub udoskonalenie umiejętności doradczych ułatwiających pracę indywidualną i grupową z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy w zetknięciu oczekiwań pracodawca – pracownik.

Finanse i ubezpieczenia

Partnerem w organizacji studiów jest AVIVA Oddział II Lublin

W ostatnich latach notowany jest dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeń, powodujący wzrost roli ubezpieczeń w działalności gospodarczej i życiu prywatnym. Wynikające stąd nowe wyzwania wywołują wzmożone potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kształcenia. Uczestnicy studiów zapoznają się z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń zarówno w aspekcie gospodarki rynkowej, regulacji prawnych, ryzyka ubezpieczeniowego, oferty ubezpieczeniowej.

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych, rzeczowych i osobowych, ubezpieczeń społecznych, emerytalno-rentowych, oraz ubezpieczeń na życie. Studia umożliwią Słuchaczom nabycie fundamentalnej wiedzy ubezpieczeniowej, wiadomości z wielu dyscyplin ekonomicznych, których zakres odpowiada potrzebom rynku ubezpieczeniowego.

Formowanie procesów współpracy transgranicznej Polska-Ukraina

Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej już od 10 lat określa ramy relacji pomiędzy krajami członkowskimi UE, a sąsiadującymi z nimi. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen, zupełnie zmieniło relacje gospodarcze i społeczne współpracy Polski i Ukrainy. Od kilku lat są też dostępne specjalne środki pomocowe, które w postaci grantów mają kreować i intensyfikować współpracę transgraniczną. Wszystko to stawia nowe wyzwania, na które odpowiedzią jest program niniejszych studiów.

Absolwent studiów podyplomowych „Formowanie procesów współpracy transgranicznej Polska-Ukraina” to osoba posiadająca wiedzę teoretyczną, znajomość empirycznych przykładów oraz praktyczne umiejętności dotyczące kreowania procesów współpracy transgranicznej zarówno w skali Unii Europejskiej, jak też lokalnej, z uwzględnieniem ich złożoności oraz specyfiki wykorzystywanych narzędzi.

Fotografia w dziennikarstwie i komunikacji społecznej

Słuchacze studiów podyplomowych poznają i zrozumieją zagadnienia związane z wykonywaniem różnego typu fotografii, nabędą umiejętności edycji zdjęć, zapoznają się także z praktycznymi aspektami prawa prasowego i autorskiego.

Handel zagraniczny

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat ekonomicznej specyfiki rynków zagranicznych oraz zapoznanie z  metodami negocjacji i handlu, specyfiką rozliczeń i ryzyka, warunkami funkcjonowania w poszczególnych państwach. Słuchacze studiów poznają pojęcia, mechanizmy, procedury zarówno gospodarcze jak i prawne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Słuchacze nabędą również wiedzę w zakresie najważniejszych elementów polityki handlowej Polski jako członka UE wobec największych partnerów pozaunijnych.

Infrastruktura techniczna - inwestycja w rozwój miast, gmin i regionu

Suchacze zapoznają się z problematyką planowania rozwoju infrastruktury technicznej jej systemami i podsystemami.  Prognozowaniem i symulowaniem różnych wariantów rozwoju infrastruktury technicznej. Wpływem powstawania infrastruktury technicznej na otaczającą przyrodę. Procedurami związanymi z oceną oddziaływania na środowisko. Pozyskiwaniem środków pieniężnych z Unii Europejskiej na dofinansowanie infrastruktury technicznej. Opracowywaniem programów mających na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin i regionów.

Inwestycje na rynku finansowym

Studia realizowane w Partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Lublinie.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z istotą rynków finansowych, poprzez podkreślenie roli zarządzania pieniędzmi w budowaniu portfeli inwestycyjnych.

Dzięki zgłębianiu wiedzy na temat psychologicznych czynników decyzyjnych absolwent kierunku będzie w stanie w sposób bardziej zrozumiały wyjaśniać anomalie zachodzące na rynkach finansowych. Natomiast psychologia wraz z połączeniem finansów może stać się uzupełnieniem wiedzy na temat inwestowania.

Absolwent studiów Podyplomowych „Inwestycje na rynku finansowym” to osoba posiadająca wiedzę teoretyczną, znajomość empirycznych przykładów oraz praktyczne umiejętności dotyczące budowania i zarządzania portfelem inwestycyjnym z uwzględnieniem zasad funkcjonowania rynku finansowego.

Inżynieria ruchu drogowego

Słuchacze zapoznają się z problematyką zarządzania ruchem drogowym i narzędziami wykorzystywanymi w inżynierii ruchu drogowego oraz nabędą kwalifikacje do opracowania projektów organizacji ruchu i zarządzania ruchem drogowym w strukturach właściwych organów administracyjnych. Ponadto słuchacze zdobędą wiedzę na temat procesów zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem systemów ITS. Celem studiów jest kształcenie absolwentów, którzy będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w samodzielnej pracy zawodowej, pracy zespołowej w jednostkach projektowych i wykonawczych oraz w administracji drogowej.

Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym

Studia podyplomowe na kierunku mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo – spedycyjnej i logistyczno – celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. W szczególności dotyczy to problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

Menedżer administracji publicznej

Zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej stawiają nowe wyzwania, wymagają ciągłego doskonalenia jakości usług oraz podnoszenia kompetencji osób, które je świadczą. Rozwiązania stosowane dotychczas w biznesie coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze publicznym. Celem studiów jest dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.

Organizacja inwestycji i procedury FIDIC

Studia adresowane są do inżynierów konsultantów i doradców, inspektorów nadzoru, inżynierów zajmujących się organizacją, realizacją inwestycji, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących m.in. fundusze Unii Europejskiej na inwestycje infrastrukturalne, inwestorów, osób przygotowujących przetargi, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu realizacji inwestycji, stosowanych zasad FIDIC. 

Podatki

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Podyplomowe studium dziennikarstwa telewizyjnego

Studia realizowane są w partnerstwie z  Telewizją Polską S.A. Oddział w Lublinie

Program studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego umożliwia zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w studio telewizyjnym w charakterze prezentera, współpracy z ekipą telewizyjną oraz realizacji programów informacyjnych.

Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców

Celem studiów jest zaznajomienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zjawiska emigracji z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych związanych z przepływem osób z państw trzecich, obowiązujących na poziomie unijnym i krajowym. Zagadnienie przyjazdu i osiedlania się emigrantów z państw trzecich na terytorium Polski i Unii Europejskiej jest zjawiskiem stałym i rozszerzającym się, wobec czego niezbędne wydaje się posiadanie odpowiedniej wiedzy przez osoby obsługujące cudzoziemców.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Słuchacze zapoznają się z tematyką i nabędą kwalifikacje w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji. Celem studiów jest kształcenie absolwentów potrafiących wykorzystać nabytą wiedzę do pracy w administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, a także dla pracowników instytucji realizujących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Dzięki omawianym zagadnieniom słuchacze zostaną przygotowani do prawidłowego wypełniania funkcji Wierzyciela oraz organu egzekucyjnego. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności użyteczne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Prawo medyczne

Słuchacze studiów podyplomowych „Prawo medyczne” zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce w punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zwodów medycznych oraz w kontekście prawa UE i opieki zdrowotnej transkulturowej. Przedmiotem studiów są treści związane z: organizacją, funkcjonowaniem i finansowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce; obowiązkami, uprawnieniami i odpowiedzialnością pracowników medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, prawami i obowiązkami pacjentów, problematyką i zakresem odpowiedzialności karnej, cywilnej, zawodowej. Program studiów obejmuje również treści z zakresu etyki, bioetyki, dylematów medycznych, społecznych i moralnych w kontekście realizacji zadań przez pracowników medycznych oraz zarządzania podmiotami leczniczymi w warunkach wolnego rynku.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Proekologiczne zarządzanie gospodarką energetyczną

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i wykształcenie umiejętności stosowania najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania nośnikami energii. Słuchacze uzyskają praktyczne informacje jak zarządzać zasobami energii w jednostkach przestrzennych i podmiotach gospodarczych, by ograniczyć wydatki na energię w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają na celu profesjonalne, zgodne z wymogami nowoczesnej edukacji, przygotowanie pedagogiczne Słuchaczy do pracy nauczycielskiej.

Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne powstały dzięki 12 letnim doświadczeniom funkcjonowania Studium Pedagogicznego organizowanego na WSPA od 2000 r. Uwzględniają one Standardy kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. poz. 131.

Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne łączą konieczność uwzględniania prawa oświatowego w tym zakresie i standardów kształcenia nauczycieli z nowoczesnym ujęciem kształcenia i wychowania. Twórcze podejście do projektowania pracy edukacyjnej pozwala uwzględnić nowoczesne kierunki w przygotowaniu się do pracy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i kulturowej, z zachowaniem stałych i nieprzekraczalnych norm etycznych niezbędnych w wychowaniu.

Public relations i komunikacja społeczna

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy, kształtowania relacji z masmediami oraz projektowania promocji przedsiębiorstwa i produktu.

Rachunkowość budżetowa

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej i zarazem praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sekatora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Rachunkowość i finanse

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz treści i sposobu sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

Uczestnik studiów wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności może w sposób istotny przyczynić się do rozwiązywania problemów finansowych na różnych szczeblach zarządzania w danej jednostce gospodarczej.

Rynek antykwaryczny i handel dziełami sztuki

Jeśli jesteś zbieraczem lub kolekcjonerem, miłośnikiem sztuki lub antyków z nami zdobędziesz wiedzę i doświadczenie, które pomogą ci realizować własne pasje.

Jeśli jesteś historykiem sztuki archeologiem, kulturoznawcą lub absolwentem kierunków artystycznych, chciałbyś prowadzić galerię lub zająć się handlem antykwarycznym, te studia przygotują cię do nowego zawodu. Zdobędziesz wiedzę na temat ekonomicznych i prawnych uwarunkowań prowadzenia takiego mikroprzedsiębiorstwa, mechanizmów rządzących rynkiem sztuki, zasad marketingu. Odbędziesz praktyki w galeriach, antykwariatach i domach aukcyjnych.

 

Systemy baz danych

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i udostępniania baz danych w sieciach rozległych.

Transport - Spedycja - Logistyka

Prowadzenie działalności gospodarczej w transporcie drogowym wymaga posiadania niezbędnej wiedzy związanej z organizacją i zarządzaniem firmą transportową. We współczesnych realiach gospodarczych konieczne jest elastyczne reagowanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Do prowadzenia nowoczesnej firmy transportowej niezbędne jest posiadanie kwalifikacji, często potwierdzonych certyfikatami, koncesjami i uprawnieniami wydawanymi przez właściwe organy państwowe i instytucje szkoleniowe. Powoduje to konieczność permanentnego szkolenia i zdobywania wiedzy specjalistycznej o ograniczonej dostępności.

Transport lotniczy pasażerski i cargo

Studia  podyplomowe realizowane we współpracy z Aeroklubem Lubelskim w Radawcu.

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej w sferze turystyki, logistyki i transportu lotniczego przez poszerzenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uczestników studiów podyplomowych w zakresie zarządzania transportem lotniczym, zarówno pasażerskim, jak i cargo, logistyki i organizacji transportu lotniczego oraz na temat znaczenia tej dziedziny w polskiej i światowej gospodarce.

Trener biznesu

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń. Program jest tak skonstruowany, aby uczestnicy w pierwszym etapie mogli poznać i udoskonalić swój warsztat trenerski, a następnie podczas spotkań tematycznych zdobyli umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii sprzedaży.  

Wycena nieruchomości

Celem studiów jest nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na sprawy gospodarki nieruchomościami oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności określania wartości nieruchomości do różnych celów.

Słuchacze otrzymają wiedzę z zakresu różnych dziedzin mających wpływ na gospodarkę nieruchomościami. Zaprezentowany będzie aparat pojęciowy i szereg praktycznych instrumentów związanych z określaniem wartości nieruchomości. Praktyczna specjalistyczna wiedza dotycząca wyceny nieruchomości, osadzona będzie w szerszym kontekście wiedzy.  Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym, niezbędne do zdania przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych i wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.   

Zamówienia publiczne

Studia realizowane w partnerstwie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy w zakresie przetargowych i poza przetargowych form wydatkowania środków publicznych. Poprzez studia Absolwent zostanie przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i udzielania zamówień publicznych.

Zarządzanie - studia menedżerskie na poziomie MBA

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej w obszarze zarządzania szeroko pojętymi organizacjami, a także do tworzenia własnych przedsięwzięć gospodarczych i ich dalszego rozwoju. Zakres tematyczny uwzględnia najnowsze trendy związane z zarządzaniem organizacjami.  Zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu zarządzania pozwalają słuchaczom pozyskać praktyczne umiejętności i poznanie nowoczesnych metod zarządzania organizacjami.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Zarządzanie finansami firmy - studia menedżerskie MBA

Celem studiów jest efektywny transfer najnowocześniejszej wiedzy menedżerskiej niezbędnej do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych w skomplikowanych uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy.

Zarządzanie i marketing

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w organizacji

Skuteczna komunikacja jest podstawą powodzenia wielu przedsięwzięć. Firma to ludzie, którzy w dużej mierze poprzez efektywną komunikację osiągają kolejne sukcesy.

Studia mają na celu rozwój kompetencji w zakresie projektowania, wdrażania, zarządzania w sposób efektywny komunikacją wewnętrzną w  różnego typu organizacjach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

Zarządzanie marką terytorialną

Celem studiów jest przedstawienie dziedziny zarządzania regionami i miastami przez pryzmat szybko rozwijającego się obecnie w Polsce marketingu terytorialnego. Zdefiniowanie marki oraz jej oprzyrządowanie jest w dzisiejszym świecie sprawą niezbędną, która umożliwia realne konkurowanie gmin/miast/powiatów/regionów pomiędzy sobą. Konkurencja ta odbywa się o turystów, inwestorów zagranicznych, prestiż polityczny. Służy również wzmocnieniu relacji miasta/regionu z mieszkańcami, którzy mogą i powinni być naturalnymi nośnikami marki.

Zarządzanie ochroną dóbr kultury

Celem studiów jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawnych, administracyjnych i praktycznych metod ochrony zabytków i dóbr kultury.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w wyspecjalizowanych jednostkach samorządu terytorialnego, służbach mundurowych, zajmujących się zwalczaniem przestępstw przeciwko dobrom kultury i ochroną własności kulturowej.

Studia dostarczają narzędzi i wiedzy niezbędnych do waloryzacji lokalnych dóbr i wartości kulturowych, celem twórczego ich wykorzystania w uatrakcyjnianiu i formułowaniu oferty kulturalnej gmin i regionów z uwzględnieniem potencjalnych korzyści materialnych tzw. przemysłu kulturowego.

Zarządzanie ochroną zdrowia

Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ w maju 2007 roku przyznał certyfikat dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej.

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat zarządzania organizacjami pozarządowymi, ich funkcjonowania oraz współpracy z sektorem publicznym i biznesu. Studia przekazują umiejętność tworzenia, kierowania i pracy w organizacji pozarządowej.

Zarządzanie oświatą

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do samodzielnego zarządzania placówkami oświatami. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).

Zarządzanie procesami szkoleniowo-rozwojowymi

Studia realizowane we współpracy z firmą 2C Consulting oraz objęte patronatem stowarzyszenia PSTD Polish Society of Training and Development

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie procesami szkoleniowo-rozwojowymi ma wiedzę narzędziową i praktyczną pozwalającą na swobodne identyfikowanie i analizowanie potencjału rozwojowego ludzi, projektowanie efektywnych procesów szkolenia i coaching'u oraz kompleksową ewaluację. Absolwent uzyska umiejętności oferowania, projektowania i realizowania działań rozwojowych efektywnych biznesowo dla organizacji. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metodologii ROI, pozwalającej proponować przedsiębiorstwom działania rozwojowe rentowne finansowo, atrakcyjne dla firm nie zależnie od ich sytuacji ekonomicznej i biznesowej.

Zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego

Celem Studiów Podyplomowych jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego. Absolwenci nabędą praktyczne umiejętności wyznaczania zadań publicznych do projektów PPP, organizowania wyboru partnera prywatnego,  planowania i koordynowania projektów PPP.

Zarządzanie sprzedażą

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji kierowniczy w działach sprzedaży i działach handlowych. Ukierunkowanie na przekazanie nowoczesnej wiedzy oraz zapoznanie słuchaczy z metodami i narzędziami z obszaru zarządzania sprzedażą wzbogaci kwalifikacje słuchaczy poszukiwane szczególnie w  obszarze handlu i dystrybucji.

Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym

Celem studiów jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania administracją w kluczowych obszarach jej funkcjonowania, w szczególności: Ochrony zdrowia i pomoc społeczna; Oświaty; Finansów publiczne; Pozyskiwania funduszy i zarządzanie projektami współfinansowymi z funduszy zewnętrznych; Zarządzania zasobami ludzkimi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl