in english  русский  UA  ES

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 200
tel. 81 452 94 73
tel. kom. 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 215
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

W marcu 2017 planujemy uruchomić kolejne edycje  studiów podyplomowych, rozpoczynamy rekrutację na semestr letni na następujące kierunki:

 

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto studia w WSPA są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Kadra dydaktyczna złożona z praktyków oraz studenci posiadający różne doświadczenia zawodowe pozwalają na wymianę informacji i analizę materiału w szerokim zakresie odnoszącym się do praktyki.

Poniżej alfabetyczny spis kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie:

Administrowanie sieciami komputerowymi

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, rodzaju zagrożeń, roli i zadań poszczególnych elementów systemu reagowania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej.

Budownictwo pasywne z technologiami OZE

Nasi eksperci przekażą nie tylko szczegółową wiedzę na temat projektowania i budowania domów pasywnych, lecz także zapoznają z szeregiem rozwiązań wykorzystywanych przy tych procesach, szczególnie z zastosowaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii oraz inteligentnego sterowania nimi.

 

Certyfikowany Kierownik Projektu

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat najnowszych standardów zarządzania w oparciu o sprawdzone standardy międzynarodowe PRINCE2® i AgilePM™. Podczas zajęć będzie możliwość zweryfikowania teorii z zarządzania projektami w praktyce, w ramach gry symulacyjnej.

Coaching medyczny

Studia skierowane do osób pracujących w służbie zdrowia zarówno w prywatnej jak i państwowej. Program skierowany jest do psychologów, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, położnych, innego personelu medycznego.

Doradztwo zawodowe

Studia kwalifikacyjne przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego.

Dyplomacja i praktyka kontaktów z zagranicą

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w środowisku międzynarodowym oraz w instytucjach współpracujących z zagranicą, gdzie umiejętność organizowania kontaktów i pracy z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi dyplomatycznych jest bardzo ważna.

e-Administracja dla podmiotów publicznych i prywatnych

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w sektorze publicznym i prywatnych podmiotach wykorzystujących w swojej działalności technologie informacyjno-komunikacyjne i systemy teleinformatyczne.

Handel zagraniczny

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat ekonomicznej specyfiki rynków zagranicznych oraz zapoznanie z  metodami negocjacji i handlu, specyfiką rozliczeń i ryzyka, warunkami funkcjonowania w poszczególnych państwach.

Handel zagraniczny - e-learning

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej przeprowadzanie szczegółowych analiz rynków zagranicznych, prowadzenie negocjacji handlowych z potencjalnymi i aktualnymi partnerami zagranicznymi, realizowanie skutecznych działań promocyjnych i marketingowych na rynkach zagranicznych oraz finansowanie, realizację i rozlicznie transakcji handlowych w obrotach zagranicznych.

Informatyka śledcza

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego. Coraz większa ilość zagrożeń z jakimi stykają się użytkownicy komputerów oraz coraz większa ilość przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń informatycznych, powodują wzrost zapotrzebowana na specjalistów ukierunkowanych na zabezpieczanie, zbieranie i analizę danych z urządzeń i sieci.

 

Inżynieria ruchu drogowego

Słuchacze zapoznają się z problematyką zarządzania ruchem drogowym i narzędziami wykorzystywanymi w inżynierii ruchu drogowego oraz nabędą kwalifikacje do opracowania projektów organizacji ruchu i zarządzania ruchem drogowym w strukturach właściwych organów administracyjnych.

IT w biznesie

Studia podyplomowe IT dla biznesu przygotowują absolwentów do łączenia wiedzy z zakresu zarządzania z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w organizacji do wspomagania realizacji jej celów biznesowych.

Kadry i płace w prawie i praktyce

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych jak też  do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi.

 

Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym

Studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką transportu – spedycji – logistyki i szeroko rozumianego cła.

Menedżer administracji publicznej

Celem studiów jest dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.

Menedżer Multi Level Marketing

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu Multi Level Marketingu. Program obejmuje także wymianę doświadczeń oraz trening umiejętności potrzebnych do skutecznego rozwoju w branży. Doświadczeni prowadzący z kilkuletnim stażem w marketingu sieciowym przekażą pełen zakres wiadomości potrzebnych do pełnienia określonej funkcji w strukturach MLM oraz osiągnięcia pozycji lidera. 

 

Modelowe zarządzanie marka terytorialną

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności zarządzania procesem budowy marki terytorialnej w kierunku zdobycia przez jednostkę samorządową przewagi konkurencyjnej i optymalnego wykorzystania swoich zasobów dzięki odpowiednio ukształtowanemu wizerunkowi miejsca.

NGO w biznesie

Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy w sposób kompleksowy i wielopłaszczyznowy z zagadnieniami dotyczącymi podejmowania przez podmioty niekomercyjne działalności gospodarczej.

 

Nowoczesne metody rekrutacji i rozwoju personelu

Celem studiów na tym kierunku jest przekazanie uczestnikom strategicznych kompetencji z zakresu pozyskiwania i efektywnego rozwoju kadr.

Nowoczesne techniki zarządzania produkcją

Stagnacja, czy rozwój siebie i przedsiębiorstwa? – to pytanie na które trzeba znaleźć odpowiedź.

Podatki

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Prawo medyczne

Słuchacze studiów podyplomowych „Prawo medyczne” zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce w punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zwodów medycznych oraz w kontekście prawa UE i opieki zdrowotnej transkulturowej.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Profesjonalny coaching

Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem oraz certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia coachingu. 

 

Projektowanie i prowadzenie kursów e-learningowych

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do projektowania i prowadzenia kursów e-learningowych oraz zarządzania platformami zdalnego nauczania.

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają na celu profesjonalne, zgodne z wymogami nowoczesnej edukacji, przygotowanie pedagogiczne Słuchaczy do pracy nauczycielskiej.

Public relations

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w Public Relations i komunikacji w nowej rzeczywistości, która od lat kształtowana jest przez rozwój technologii.

Rachunkowość budżetowa

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej i zarazem praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Rachunkowość i finanse

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz treści i sposobu sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom dobrych praktyk z zakresu zastosowania fundamentalnych instrumentów zarządzania, jakimi są  m.in. analiza ekonomiczna, budżetowanie i controlling.

Reintegracja społeczna i zawodowa osób i środowisk wykluczonych

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi metodami i  narzędziami pracy z osobami i środowiskami wykluczonymi społecznie.

Systemy baz danych

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i udostępniania baz danych w sieciach rozległych.

Transport - Spedycja - Logistyka

Prowadzenie działalności gospodarczej w transporcie drogowym wymaga posiadania niezbędnej wiedzy związanej z organizacją i zarządzaniem firmą transportową.

Trener biznesu

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń.

Wycena nieruchomości

Celem studiów jest nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na sprawy gospodarki nieruchomościami oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności określania wartości nieruchomości do różnych celów.

Zamówienia publiczne

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy w zakresie przetargowych i poza przetargowych form wydatkowania środków publicznych.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - e-learning

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 246, poz. 2468) - pracownikami służby BHP mogą być osoby posiadające zawód technika BHP, wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności BHP lub studia podyplomowe w tym zakresie.

Zarządzanie i marketing

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

Zarządzanie i marketing - e-learning

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania narzędzi zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki instytucji publicznych. 

 

Zarządzanie migracjami i organizacja procesu reintegracji dla uchodźców, mniejszości etnicznych i repatriantów

Celem studiów jest kształcenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych słuchaczy, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie systemu przyjmowania uchodźców na terenie określonej jednostki administracyjnej oraz organizowanie procesu integracji tych osób.

Zarządzanie ochroną zdrowia

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej.

Zarządzanie oświatą

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do samodzielnego zarządzania placówkami oświatami.

Zarządzanie projektami w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Studia pozwolą na zdobycie aktualnej i unikatowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie aplikowania o środki europejskie i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom dobrych praktyk z zakresu praktycznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, weryfikowane na zakończenie studiów grą symultaniczną z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Zarządzanie sprzedażą

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji kierowniczy w działach sprzedaży i działach handlowych.

Zarządzanie sprzedażą - e-learning

Zarządzanie sprzedażą – kierunek tworzony przez praktyków biznesu dedykujemy wszystkim, którzy na co dzień realizują cele, plany i zadania w  działach sprzedaży i chcą rozwijać swój potencjał, a także dla wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w tym obszarze.

Zarządzanie w kosmetologii

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kadry, która będzie organizowała i zarządzała biznesem usług kosmetologicznych, kosmetycznych, SPA i Wellness w oparciu o najwyższe standardy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget