in english  український  русский

Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12, pokój 108
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Zapraszamy:
poniedziałek-piątek:
7.30–15.30;

Zasady rekrutacji

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami w procesie rekrutacji »

Promocje czesnego

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe będą mieli obniżone czesne o:
5% - w przypadku zgłoszenia 1 pracownika,
10% - w przypadku zgłoszenia 2 pracowników,
15% - w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej pracowników.

Obniżenie czesnego dotyczy całego okresu studiów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Absolwenci WSPA, którzy w terminie 15 stycznia 2014 – 28 lutego 2014 zapiszą się na studia podyplomowe otrzymają 10% zniżki w czesnym przez cały okres studiów.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia – promocja nie dotyczy kierunku J. angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Studia MBA – dla Absolwentów WSPA z 50% zniżką

Absolwenci WSPA, którzy w terminie 15 stycznia 2014 – 28 lutego 2014 zapiszą się na studia podyplomowe Zarządzanie – studia menedżerskie MBA otrzymają 50% zniżki w czesnym przez cały okres studiów.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

Promocje opłaty wpisowej

Absolwenci WSPA i CKMP rozpoczynający naukę na kolejnym kierunku studiów nie wnoszą opłaty wpisowej.

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 101
tel. 81 740 84 73, 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 108
tel. 81 740 84 74, 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Grupa Szkoleniowa

SPD

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto studia w WSPA są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Kadra dydaktyczna złożona z praktyków oraz studenci posiadający różne doświadczenia zawodowe pozwalają na wymianę informacji i analizę materiału w szerokim zakresie odnoszącym się do praktyki.

Rekrutacja na semestr letni trwa do 4 kwietnia 2014! Poniżej lista kierunków na które można się jeszcze zapisać:

 • Coaching
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Menedżer administracji publicznej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Wycena nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Nowości w semestrze letnim

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne
 2. CSR – Społeczne odpowiedzialność biznesu
 3. Doradca finansowy
 4. Finanse i ubezpieczenia
 5. Formowanie procesów współpracy transgranicznej Polska-Ukraina
 6. Inwestycje na rynku finansowym
 7. Inżynieria ruchu drogowego
 8. Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 9. Organizacja i procedury FIDIC
 10. Prawo medyczne
 11. Przygotowanie pedagogiczne (dawne studium pedagogiczne)
 12. Transport lotniczy pasażerski i cargo
 13. Wycena nieruchomości
 14. Zarządzanie procesami szkoleniowo-rozwojowymi
 15. Zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
 16. Zarządzanie – studia menedżerskie na poziomie MBA
 17. Zarządzanie marką terytorialną
 18. Zarządzanie ochroną dóbr kultury
 19. Zarządzani turystyką

Executive Studies

Administracja publiczna

Bank

BHP

Dział personaly

Dziennikarstwo

Instytucje rynku pracy

IT

Finanse i księgowość

Marketing i PR

Nieruchomości

Ochrona zdrowia

Organizacje pozarządowe

Oświata

Pedagogika

Policja

Handel i sprzedaż

Transport

Turystyka

Ubezpieczenia

Zarządzanie

 


Poniżej alfabetyczny spis kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie:

Administrowanie sieciami komputerowymi

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w  zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi.

Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna

Studia mają na celu przygotowanie do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniających  do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w administracji publicznej i poza nią (w biznesie).

Bankowość

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy o różnych aspektach działalności banku w zakresie odpowiadającym wymaganiom stawianym przy ubieganiu się o stopień zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Absolwent Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo wewnętrzne” zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie organizacji i funkcjonowania organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Będzie przygotowany do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów obrony państwa, obrony cywilnej, obrony ludności, a także do rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym.

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami wdrażania koncepcji budżetu zadaniowego w ramach reformy systemu finansów publicznych w Polsce. Umożliwią opanowanie zasad tworzenia budżetu zadaniowego w JST oraz jednostkach podsektora rządowego i ubezpieczeń społecznych. Absolwenci nabędą również umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspierającymi przygotowanie i realizację elementów składowych budżetu zadaniowego.

Studia mają szczególnie praktyczny charakter, gdyż istotnym ich komponentem jest praca projektowa (także możliwa do realizacji w zespołach) zakończona przygotowaniem rzeczywistego prowizorium budżetowego jednostki.

Coaching

Studia podyplomowe w zakresie Coachingu realizowane są w partnerstwie z Nowymi Horyzontami ®

Program studiów na kierunku Coaching umożliwia zdobycie kompetencji coacha niezbędnych w samodzielnym prowadzeniu sesji oraz pozwala przygotować się do przystąpienia i uzyskania międzynarodowej akredytacji ACC ICF.
Studia skierowane są do osób zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym innych, menedżerów dążących do doskonalenia swojego stylu zarządzania, kadry HR, pragnącej rozwijać swoich podwładnych, trenerów, konsultantów, pracowników socjalnych, wychowawców, psychologów, psychoterapeutów, którzy są zainteresowani wzbogacaniem swojej oferty warsztatowej o nową metodę pracy osobistej z klientem.

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) staje się coraz ważniejszym składnikiem budowania tożsamości firm poprzez ukierunkowanie jej działań na szeroko rozumiane obszary społeczne i środowiskowe zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Doradca finansowy

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie oceny opłacalności decyzji finansowych oraz umiejętności sprzedażowych.

Uczestnik studiów ma możliwość zdobycia umiejętności wysokocenionych przez specjalistów rynku finansowego oraz poznaje zasady i techniki niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy w instytucjach zajmujących się sprzedażą usług finansowych.

 

Doradztwo zawodowe

Studia przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego. Ich celem jest przekazanie teoretycznych i prawnych podstaw doradztwa, zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, uświadomienie charakterystycznych dla zawodu problemów i zagadnień, zasad rozwoju zawodowego oraz wykształcenie lub udoskonalenie umiejętności doradczych ułatwiających pracę indywidualną i grupową z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy w zetknięciu oczekiwań pracodawca – pracownik.

Finanse i ubezpieczenia

W ostatnich latach notowany jest dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeń, powodujący wzrost roli ubezpieczeń w działalności gospodarczej i życiu prywatnym. Wynikające stąd nowe wyzwania wywołują wzmożone potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kształcenia. Uczestnicy studiów zapoznają się z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń zarówno w aspekcie gospodarki rynkowej, regulacji prawnych, ryzyka ubezpieczeniowego, oferty ubezpieczeniowej.

Formowanie procesów współpracy transgranicznej Polska-Ukraina

Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej już od 10 lat określa ramy relacji pomiędzy krajami członkowskimi UE, a sąsiadującymi z nimi. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen, zupełnie zmieniło relacje gospodarcze i społeczne współpracy Polski i Ukrainy. Od kilku lat są też dostępne specjalne środki pomocowe, które w postaci grantów mają kreować i intensyfikować współpracę transgraniczną. Wszystko to stawia nowe wyzwania, na które odpowiedzią jest program niniejszych studiów.

Fotografia w dziennikarstwie i komunikacji społecznej

Słuchacze studiów podyplomowych poznają i zrozumieją zagadnienia związane z wykonywaniem różnego typu fotografii, nabędą umiejętności edycji zdjęć, zapoznają się także z praktycznymi aspektami prawa prasowego i autorskiego.

Handel zagraniczny

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej przeprowadzanie szczegółowych analiz rynków zagranicznych, prowadzenie negocjacji handlowych z potencjalnymi i aktualnymi partnerami zagranicznymi, realizowanie skutecznych działań promocyjnych i marketingowych na rynkach zagranicznych oraz finansowanie, realizację i rozlicznie transakcji handlowych w obrotach zagranicznych.

Inwestycje na rynku finansowym

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z istotą rynków finansowych, poprzez podkreślenie roli zarządzania pieniędzmi w budowaniu portfeli inwestycyjnych.

Dzięki zgłębianiu wiedzy na temat psychologicznych czynników decyzyjnych absolwent kierunku będzie w stanie w sposób bardziej zrozumiały wyjaśniać anomalie zachodzące na rynkach finansowych. Natomiast psychologia wraz z połączeniem finansów może stać się uzupełnieniem wiedzy na temat inwestowania.

Inżynieria ruchu drogowego

Słuchacze zapoznają się z problematyką zarządzania ruchem drogowym i  narzędziami wykorzystywanymi w inżynierii ruchu drogowego oraz nabędą kwalifikacje do opracowania projektów organizacji ruchu i zarządzania ruchem drogowym w strukturach właściwych organów administracyjnych. Ponadto słuchacze zdobędą wiedzę na temat procesów zarządzania ruchem w  czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem systemów ITS. Celem studiów jest kształcenie absolwentów, którzy będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w  samodzielnej pracy zawodowej, pracy zespołowej w jednostkach projektowych i wykonawczych oraz w administracji drogowej.

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Studia zostały przygotowane z myślą absolwentach kierunków pedagogicznych w specjalności nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz o nauczycielach wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu edukacji (klas I – III szkoły podstawowej), którzy pragną uzupełnić posiadane kwalifikacje o metodyczne przygotowanie do nauczania języka angielskiego oraz o tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego.

Menedżer administracji publicznej

Zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej stawiają nowe wyzwania, wymagają ciągłego doskonalenia jakości usług oraz podnoszenia kompetencji osób, które je świadczą. Rozwiązania stosowane dotychczas w biznesie coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze publicznym. Celem studiów jest dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.

MSSF/MSR w sprawozdawczości finansowej spółek

Celem studiów jest przygotowanie kadry finansowo – księgowej do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).

Organizacja inwestycji i procedury FIDIC

Zobacz program studiów

Podatki

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Podyplomowe studium dziennikarstwa telewizyjnego

Studia skierowane są do osób pracujących w zawodach związanych z mediami oraz do wszystkich zainteresowanych poznaniem warsztatu dziennikarza i funkcjonowania mediów. W ramach prowadzonych zajęć Słuchacze nabędą umiejętności w zakresie zachowania się przed kamerą, prowadzenia wywiadu, napisania scenariusza programu studyjnego oraz technicznej pracy w studio telewizyjnym, wyszukiwania tematów, bohaterów. Poznają także zasady języka filmowego, pracy kamery, zasady montażu filmowego i udźwiękowienia programu.  Rozwiną umiejętność poruszania się w ramach przepisów prawa dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców

Celem studiów jest zaznajomienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zjawiska emigracji z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych związanych z przepływem osób z państw trzecich, obowiązujących na poziomie unijnym i krajowym. Zagadnienie przyjazdu i osiedlania się emigrantów z państw trzecich na terytorium Polski i Unii Europejskiej jest zjawiskiem stałym i rozszerzającym się, wobec czego niezbędne wydaje się posiadanie odpowiedniej wiedzy przez osoby obsługujące cudzoziemców.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Słuchacze zapoznają się z tematyką i nabędą kwalifikacje w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji. Celem studiów jest kształcenie absolwentów potrafiących wykorzystać nabytą wiedzę do pracy w administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, a także dla pracowników instytucji realizujących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Dzięki omawianym zagadnieniom słuchacze zostaną przygotowani do prawidłowego wypełniania funkcji Wierzyciela oraz organu egzekucyjnego. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności użyteczne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Prawo medyczne

Absolwent Studiów Podyplomowych „Prawo medyczne” to osoba posiadająca wiedzę teoretyczną, znajomość empirycznych przykładów oraz praktyczne umiejętności w zakresie materii prawa medycznego. Dzięki nabytej specjalistycznej wiedzy i umiejętnościom Absolwent będzie przygotowany do formułowania założeń i realizacji zadań jakie wyznacza prawo medyczne i cele publiczne.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Proekologiczne zarządzanie gospodarką energetyczną

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i wykształcenie umiejętności stosowania najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania nośnikami energii. Słuchacze uzyskają praktyczne informacje jak zarządzać zasobami energii w jednostkach przestrzennych i podmiotach gospodarczych, by ograniczyć wydatki na energię w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne mają na celu profesjonalne, zgodne z wymogami nowoczesnej edukacji, przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Studia przeznaczone są dla absolwentów i studentów wszystkich kierunków studiów szkół wyższych, którzy chcą uzyskać przygotowanie pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy w szkole. Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne powstały dzięki 12 letnim doświadczeniom funkcjonowania Studium Pedagogicznego organizowanego na WSPA od 2000 r. Uwzględniają one Standardy kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. poz. 131.

Public relations i komunikacja społeczna

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy, kształtowania relacji z masmediami oraz projektowania promocji przedsiębiorstwa i produktu.

Rachunkowość budżetowa

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej i zarazem praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sekatora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Rachunkowość i finanse

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz treści i sposobu sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

Uczestnik studiów wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności może w  sposób istotny przyczynić się do rozwiązywania problemów finansowych na różnych szczeblach zarządzania w danej jednostce gospodarczej.

Rynek antykwaryczny i handel dziełami sztuki

Jeśli jesteś zbieraczem lub kolekcjonerem, miłośnikiem sztuki lub antyków z nami zdobędziesz wiedzę i doświadczenie, które pomogą ci realizować własne pasje.

Jeśli jesteś historykiem sztuki archeologiem, kulturoznawcą lub absolwentem kierunków artystycznych, chciałbyś prowadzić galerię lub zająć się handlem antykwarycznym, te studia przygotują cię do nowego zawodu. Zdobędziesz wiedzę na temat ekonomicznych i prawnych uwarunkowań prowadzenia takiego mikroprzedsiębiorstwa, mechanizmów rządzących rynkiem sztuki, zasad marketingu. Odbędziesz praktyki w galeriach, antykwariatach i domach aukcyjnych.

Jeśli już znasz się na dziełach sztuki lub antykach, a wiedzą swą zdobyłeś dzięki własnej dociekliwości, na naszych zajęciach spotkasz się ze specjalistami, którzy pomogą ci ją pogłębić i usystematyzować: rzeczoznawcami w zakresie malarstwa i rzemiosła artystycznego, konserwatorami i znawcami technologii dzieła sztuki, znawcami metod falsyfikacji.

Nasze zajęcia nie będą kolejną porcją teoretycznej wiedzy, którą zdobywasz w sali wykładowej. Pod okiem specjalisty, w małych grupach będziesz pracował na autentycznych dziełach sztuki i zabytkach. Znaczna część zajęć odbywać się będzie poza budynkiem szkoły, w galeriach, antykwariatach i muzeach.

Jeśli masz braki wiedzy z zakresu historii sztuki i współczesnego życia artystycznego, możesz ją uzupełnić na dodatkowych wykładach i ćwiczeniach.

 

Rynek kapitałowy

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wartościowej, rzadko spotykanej w ofercie edukacyjnej szkół wyższych wiedzy z zakresu rynku kapitałowego. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy studiów uzyskają specjalistyczną, praktyczną wiedzę dotyczącą rynku kapitałowego, w  szczególności z zakresu funkcjonowania infrastruktury oraz uczestników tego rynku przykładowo: instytucji Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitentów Papierów Wartościowych, Domów Maklerskich, czy też Funduszy Inwestycyjnych.

Systemy baz danych

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i udostępniania baz danych w sieciach rozległych.

Transport - Spedycja - Logistyka

Prowadzenie działalności gospodarczej w transporcie drogowym wymaga posiadania niezbędnej wiedzy związanej z organizacją i zarządzaniem firmą transportową. We współczesnych realiach gospodarczych konieczne jest elastyczne reagowanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Do prowadzenia nowoczesnej firmy transportowej niezbędne jest posiadanie kwalifikacji, często potwierdzonych certyfikatami, koncesjami i uprawnieniami wydawanymi przez właściwe organy państwowe i instytucje szkoleniowe. Powoduje to konieczność permanentnego szkolenia i zdobywania wiedzy specjalistycznej o ograniczonej dostępności. Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu: problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, znajomości przepisów polskich i międzynarodowych regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej.

Transport lotniczy pasażerski i cargo

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej w sferze turystyki, logistyki i transportu lotniczego przez poszerzenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uczestników studiów podyplomowych w zakresie zarządzania transportem lotniczym, zarówno pasażerskim, jak i cargo, logistyki i organizacji transportu lotniczego oraz na temat znaczenia tej dziedziny w polskiej i światowej gospodarce. Zakres tematyczny uwzględnia najnowsze trendy związane z organizacją międzynarodowego transportu multimodalnego, zawierającego również gałąź lotniczą. Zajęcia, prowadzone przez specjalistów w dziedzinie lotnictwa, turystyki, zarządzania ruchem lotniczym czy logistyki, umożliwią słuchaczom pozyskanie praktycznych umiejętności i poznanie nowoczesnych metod zarządzania w transporcie lotniczym. Zdobyte wykształcenie, uzupełnione elementami wiedzy o systemach logistycznych, zapewni solidną podbudowę do organizacji i koordynacji międzynarodowych przewozów osób i towarów drogą lotniczą. W połączeniu z nowo otwartym Portem Lotniczym Lublin niesie to rzeczywiste nowe możliwości.

Trener biznesu

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń. Program jest tak skonstruowany, aby uczestnicy w pierwszym etapie mogli poznać i udoskonalić swój warsztat trenerski, a następnie podczas spotkań tematycznych zdobyli umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii sprzedaży.  

Wycena nieruchomości

Celem studiów jest nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na sprawy gospodarki nieruchomościami oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności określania wartości nieruchomości do różnych celów.

Słuchacze otrzymają wiedzę z zakresu różnych dziedzin mających wpływ na gospodarkę nieruchomościami. Zaprezentowany będzie aparat pojęciowy i szereg praktycznych instrumentów związanych z określaniem wartości nieruchomości. Praktyczna specjalistyczna wiedza dotycząca wyceny nieruchomości, osadzona będzie w szerszym kontekście wiedzy.  Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym, niezbędne do zdania przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych i wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.   

Zamówienia publiczne

Słuchacz studiów podyplomowych uzyska kompleksową wiedzę, zaś absolwent będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami z  zagadnień prawa zamówień publicznych koniecznymi do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Zarządzanie - studia menedżerskie na poziomie MBA

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej w obszarze zarządzania szeroko pojętymi organizacjami, a także do tworzenia własnych przedsięwzięć gospodarczych i ich dalszego rozwoju. Zakres tematyczny uwzględnia najnowsze trendy związane z zarządzaniem organizacjami.  Zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu zarządzania pozwalają słuchaczom pozyskać praktyczne umiejętności i poznanie nowoczesnych metod zarządzania organizacjami.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Zarządzanie finansami firmy - studia menedżerskie MBA

Studia powstały z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoją wiedzę finansową o tematykę związaną z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, a także z zagadnieniami dotyczącymi skutecznej oceny oraz zastosowania odpowiednich narządzi niezbędnych do rzetelnej wyceny biznesu i zarządzania jego wartością. Oferta kierowana jest w szczególności do członków zarządu firm, menedżerów działów finansowych i rachunkowych, właścicieli przedsiębiorstw, jak również pracowników organizacji komercyjnych i społecznych.

Zarządzanie i marketing

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

Zarządzanie marką terytorialną

Celem studiów jest przedstawienie dziedziny zarządzania regionami i  miastami przez pryzmat szybko rozwijającego się obecnie w Polsce marketingu terytorialnego. Zdefiniowanie marki oraz jej oprzyrządowanie jest w dzisiejszym świecie sprawą niezbędną, która umożliwia realne konkurowanie miast i regionów pomiędzy sobą. Konkurencja ta odbywa się o  turystów, inwestorów zagranicznych, prestiż polityczny. Służy również wzmocnieniu relacji miasta/regionu z mieszkańcami, którzy mogą i powinni być naturalnymi nośnikami marki.

Zarządzanie ochroną dóbr kultury

Celem studiów jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawnych, administracyjnych i praktycznych metod ochrony zabytków i dóbr kultury. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w wyspecjalizowanych jednostkach samorządu terytorialnego, służbach mundurowych, zajmujących się zwalczaniem przestępstw przeciwko dobrom kultury i ochroną własności kulturowej.

 

Zarządzanie ochroną zdrowia

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia.

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Studia mają na celu przekazanie konkretnej wiedzy na temat zarządzania organizacjami pozarządowymi, ich funkcjonowania oraz współpracy z  sektorem publicznym i biznesu. Studia przekazują umiejętność tworzenia, kierowania i pracy w organizacji pozarządowej.

Zarządzanie oświatą

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).

Zarządzanie procesami szkoleniowo-rozwojowymi

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie procesami szkoleniowo-rozwojowymi ma wiedzę narzędziową i praktyczną pozwalającą na swobodne identyfikowanie i analizowanie potencjału rozwojowego ludzi, projektowanie efektywnych procesów szkolenia i coaching'u oraz kompleksową ewaluację. Absolwent uzyska umiejętności oferowania, projektowania i realizowania działań rozwojowych efektywnych biznesowo dla organizacji. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metodologii ROI, pozwalającej proponować przedsiębiorstwom działania rozwojowe rentowne finansowo, atrakcyjne dla firm nie zależnie od ich sytuacji ekonomicznej i biznesowej.

Zarządzanie projektami

Studia mają na celu zapoznanie uczestników z nowoczesną wiedzą obejmującą konkretne metody i narzędzia możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów.

Zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego

Celem Studiów Podyplomowych jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego. Absolwenci nabędą  umiejętności wyznaczania zadań publicznych do projektów PPP,  organizowania wyboru partnera prywatnego,  planowania i koordynowania projektów PPP.

Zarządzanie sprzedażą

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji kierowniczy w działach sprzedaży i działach handlowych. Ukierunkowanie na przekazanie nowoczesnej wiedzy oraz zapoznanie słuchaczy z metodami i narzędziami z obszaru zarządzania sprzedażą wzbogaci kwalifikacje słuchaczy poszukiwane szczególnie w  obszarze handlu i dystrybucji.

Zarządzanie turystyką

Rozwój regionu poprzez tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju turystyki wymaga coraz lepiej przygotowanych kadr. Oferowane studia specjalnościowe są „kuźnią” takich kadr. Oprócz bardzo solidnej wiedzy z zarządzania  dostarczają m.in. wiedzy o: turystyce i zarządzaniu turystyką, polityce regionalnej i strategii rozwoju turystyki i sportu,  turystyce w gospodarce narodowej, marketingu usług turystycznych, finansach publicznych, rachunkowości zarządczej ,strategii rozwoju.. Program w szczególności kładzie nacisk na rozwój zrównoważony oraz kwestie etyki w zarządzaniu.

Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności  z zakresu zarządzania administracją rządową i samorządową.

Zarządzanie w policji

Nowoczesna policja stawia przed kadrą zarządzającą nowe wyzwania, wymagające stałego doskonalenia ich kompetencji. Rozwiązania, które sprawdziły się w instytucjach komercyjnych coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze publicznym w tym również w służbach mundurowych. Celem studiów jest dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania, którą można i powinno się zastosować w procesach kierowniczych w policji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 740 84 10, rektorat@wspa.pl

Rekrutacja trwa!