in english  русский  UA  ES

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 200
tel. 81 452 94 73
tel. kom. 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 215
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Celem studiów jest nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na sprawy gospodarki nieruchomościami oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności określania wartości nieruchomości do różnych celów.

Słuchacze otrzymają wiedzę z zakresu różnych dziedzin mających wpływ na gospodarkę nieruchomościami. Zaprezentowany będzie aparat pojęciowy i szereg praktycznych instrumentów związanych z określaniem wartości nieruchomości. Praktyczna specjalistyczna wiedza dotycząca wyceny nieruchomości osadzona będzie w szerszym kontekście wiedzy.  Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym, niezbędne do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych i wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.     

Zdobyta wiedza kształtuje i poszerza kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami, stwarza szansę zapoznania się z wieloma zagadnieniami związanymi pośrednio z wyceną nieruchomości.

Uwaga! Zmiana w przepisach prawa (01.01.2014r.)

Studia spełniają najnowsze wymogi prawa i ułatwią uzyskanie kwalifikacji zawodowych, Kandydat na studia nie musi legitymować się dyplomem magistra, aby rozpocząć studia podyplomowe wystarczy ukończenie studiów wyższych.

Kierownik studiów: Marek Roszczewski
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji do spraw szacowania nieruchomości od 2007 r.
Rzeczoznawca majątkowy wykonujący swój zawód od 1994 r. W 1995 r. był współzałożycielem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie. Pełnił w tej organizacji zawodowej rolę członka Sądu Koleżeńskiego, członka Komisji Rewizyjnej, a następnie Z-cy Przewodniczącego Zarządu i p.o. Przewodniczącego Zarządu. W 2008 r. został uhonorowany srebrnym odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent tych studiów to osoba wyposażona w wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, zarządzania nieruchomościami, gospodarowania nieruchomościami, prawa rzeczowego i administracyjnego, gospodarki przestrzennej, a także w praktyczne umiejętności z zakresu wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania i gospodarowania nieruchomościami.

Absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami oraz nowoczesnych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości. Wiedza ta stanowi jednocześnie bazę do racjonalnego i umiejętnego podejmowania istotnych decyzji związanych z inwestowaniem w  nieruchomości. Podstawowa znajomość powiązanych zagadnień prawnych i budowlanych oraz wybranych procedur z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami pozwoli absolwentom również na podjęcie współpracy z innymi uczestnikami rynku nieruchomości. 

Nabyta wiedza umożliwi kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego wykonać poprawnie operaty szacunkowe w trakcie odbywania wymaganej prawem praktyki i zdać egzamin państwowy. Absolwenci studiów będą przygotowani do podjęcia pracy  w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką nieruchomościami, a także po uzyskaniu właściwych uprawnień państwowych do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Dla kogo

Studia adresowane są do kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, a ponadto do: pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządów nieruchomości, pracowników instytucji samorządowych, pracowników administracji państwowej, pracowników banków, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w zarządzaniu lub obrocie nieruchomościami, doradców inwestycyjnych i innych zainteresowanych osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie oraz raz w miesiącu w piątek w godzinach popołudniowych. Program studiów obejmuje minimum programowe 286 godzin oraz  12 godzin dodatkowych warsztatów przygotowujących do egzaminu państwowego.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie projektu operatu szacunkowego.

Program studiów podyplomowych Wycena nieruchomości

Program studiów uwzględnia aktualne wytyczne prawne w sprawie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. (Dz. U. 2014.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 12 czerwca 2014 r. w spawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości)

Moduł I: PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i  spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

Moduł II: PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 • Podstawy ekonomii,
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

Moduł III: PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania

Moduł IV:  RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

Moduł V: SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

+ 12 H WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZMANU PAŃSTWOWEGO NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO

Opłaty

 • Wpisowe: 200 zł
 • Czesne miesięczne: 420 zł
 • Czesne semestralne: 1 900 zł
 • Czesne roczne: 3 800 zł
 
 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget