in english  русский  UA  ES

Stypendia

Już na pierwszym semestrze studiów można ubiegać się o pomoc materialną. Fundusze na stypendia dla studentów pochodzą z budżetu państwa. Zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendium.

Kategorie cudzoziemców, którzy po przyjęciu na studia nabywają prawo do ubiegania się o stypendium socjalne i zapomogi oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się, 
 • cudzoziemcy posiadający kartę Polaka,
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP, 
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP, 
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP, 
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,  cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy o cudzoziemcach,
 •  cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP, 
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA - EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. Wymienieni wyżej cudzoziemcy są przyjmowani na kształcenie w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem. Po przyjęciu na studia nabywają oni prawo do ubiegania się o stypendium socjalne i zapomogi oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Rodzaje stypendiów:

 • Stypendium socjalne - mogą otrzymywać studenci wszystkich trybów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. O stypendium socjalne można starać się już od pierwszego semestru studiów.
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - stypendium może otrzymać osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie w myśl ustawy o rehabilitacji.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - przyznawane po pierwszym roku studiów, uzależnione od wyników w nauce, sporcie i innych osiągnięć studenckich.
  O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Profil olimpiady musi być zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów studenta.
 • Zapomoga - przyznawana w szczególnych wypadkach losowych.

Wysokość przyznanych stypendiów w roku akademickim 2014-2015:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – od 420 do 730 zł miesięcznie
 • Stypendium socjalne - od 380 zł do 800 zł miesięcznie
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych od 450 zł do 550 zł miesięcznie
 • Zapomoga od 500 zł do 700 zł

Warunki oraz zasady otrzymywania stypendiów dostępne tutaj: http://www.wspa.pl/student/e_dziekanat/stypendia/

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Rozliczeń Finansowych ze studentami – Magdalena Karpińska oraz Grażyna Karolczuk-Urban – pok. 313, e-mail: stypendia@wspa.pl, tel. 81 452 94 18

Płatne praktyki zagraniczne​

WSPA pomaga swoim studentom w wyjazdach na płatne praktyki zagraniczne. Na Uczelni organizowane są spotkania informacyjno-rekrutacyjne z reprezentantami firm . Po każdym spotkaniu aranżujemy dla studentów warsztaty tematyczne, skierowane  do osób wyjeżdżających na praktyki. Do dyspozycji studentów jest także doradca zawodowy, wspomagający ich na każdym etapie poprzedzającym wyjazd. W  roku akademickim 2014/2015 ofertę praktyk przedstawiły przedsiębiorstwa z Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii. Jest to doskonała możliwość na pozyskanie środków na finansowanie studiów.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wymiany Międzynarodowej – Małgorzata Baranowska i Paulina Obszańska– pok. 308,  tel. 81 452 94 68

Odpracowanie części czesnego

Studenci WSPA mają możliwość obniżenia swojego czesnego poprzez wykonywanie drobnych prac zleconych przez uczelnię. Może to być kolportaż ulotek, rozwieszanie plakatów lub drobne prace biurowe.

Obniżenie czesnego w związku z aktywną promocją i działaniem na rzecz uczelni

Studenci, którzy wykazują się dużą inicjatywą w zakresie promowania uczelni, samodzielnego organizowania eventów lub znaczącego wsparcia mogą ubiegać się o obniżenie czesnego nawet do 30%.

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu i Promocji - Agnieszka Ochal – pok.310, e-mail : a.ochal@wspa.pl, tel. 81 452 94 87

Możliwość skorzystania z porad Doradcy Zawodowego WSPA

Podczas spotkań pomożemy Ci:

 • określić mocne i słabe strony jako przyszłego pracownika,
 • pomożemy  stworzyć Ci dokumenty aplikacyjne do pracy (CV, list motywacyjny),
 • dzięki nam poznasz skuteczne metody poszukiwania pracy,
 • pomożemy Ci w poszukiwaniu zatrudnienia.

Szczegółowych informacji udziela Doradca Zawodowy WSPA- Karolina Suszek, pok. 108, e-mail: k.suszek@wspa.pl; tel. 81 452 94 38

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget