in english  русский  UA  ES

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na studia realizowane w ramach projektu „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” realizowanego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Priorytetu II, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsiębiorczości”, Krakowską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu z Gdyni oraz Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.

Studia podyplomowe realizowane przez WSPA w ramach projektu

„Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”

Studia kierowane są do pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz mikro, małych lub średnich przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i mającymi miejsce zamieszkania na terytorium RP. Równocześnie zwracamy uwagę Państwa na fakt, iż dofinansowanie dotyczy wszystkich pracowników przedsiębiorstw (również dużych) w wysokości 80% kosztu studiów. Pozostałe 20% ponosi pracownik ( nie jak do tej pory pracodawca).

Rekrutacja - informacje i zapisy
Rekrutacja Internetowa jest obowiązkowa
www.edp.org.pl

Obowiązkowo w ciągu 14 dni po zarejestrowaniu się na stronie www.edp.org.pl oraz wypełnieniu formularza należy dołączyć komplet dokumentów i złożyć w siedzibie WSPA w Dziale rekrutacji. UWAGA - o przyjęciu decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

Biuro Rekrutacji WSPA
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pokój 115
tel. 081 740 84 73 lub 081 740 84 11
rekrutacja@wspa.lublin.pl

UWAGA!!! Wpłaty za studia należy dokonywać po podpisaniu umowy szkoleniowej na konto projektu:
Bank Pekao SA. nr 47124054971111001021447500Wymagane dokumenty od kandydata na studia, który jest pracownikiem zatrudnionym u przedsiębiorcy mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zgłoszenie udziału pracownika przedsiębiorstwa w studiach podyplomowych (wg wzoru zawartego w zał. nr 1 do Regulaminu);
2) zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez pracodawcę (wg wzoru zawartego w zał. nr 2 do Regulaminu, nie może być wystawione wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem dokumentów na WSPA);
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
4) 2 zdjęcia legitymacyjne.


Wymagane dokumenty od kandydata na studia, który jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną i zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zgłoszenie udziału przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (wg zał. 3 do Regulaminu);
2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów;
3) informację o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie informowania o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413);
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
5) 2 zdjęcia legitymacyjne.
I edycja studiów (studia rozpoczną się w marcu lub kwietniu 2009 roku) planowana jest w roku akademickim 2008/2009 w następujących systemach:

Studia prowadzone w systemie wieczorowym:
- Administrowanie sieciami komputerowymi
- Bankowość
- Doradca ds. projektów unijnych
- Podatki
- Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- Zarządzanie firmą na rynku UE


Studia prowadzone w systemie zaocznym:
- Kompetencje psychologiczne i społeczne
- Przygotowywanie projektów i zarządzanie funduszami UE
- Public relations
- Rachunkowość i finanse
- Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Wysokość dofinansowania ze strony UE reguluje Regulamin dostępny na www.edp.org.pl.

Ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 15:25:20, Bernard Bondos
 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget