in english  русский  UA  ES

WSPA działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie.

Bieżące zarządzanie Uczelnią sprawują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni, wspomagani przez Senat.

Od września 2010 roku w strukturze Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie funkcjonują dwa Wydziały, kierowane przez Dziekanów. Na każdym wydziale działają katedry odpowiadające prowadzonym kierunkom kształcenia, zarządzane przez Kierowników.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget