in english  русский  UA  ES

Anna Zarębska FotoDlaczego warto się kształcić inaczej?
Ponieważ rynek pracy pełen jest świetnie wykształconych bezrobotnych, a firmy narzekają, że trudno im znaleźć kompetentnego pracownika, który potrafi działać zespołowo i nie rozkłada bezradnie rąk, gdy na horyzoncie pojawia się problem, którego wcześniej nie rozwiązywał.

Inaczej czyli nie odtwórczo i na pamięć, ale z głową.
Nie wszyscy ludzie są samorodnymi talentami, świetnie radzącymi sobie niezależnie od okoliczności. Nie wszyscy też przedsiębiorczość i zdolność radzenia sobie w zmieniającym środowisku wyssali z mlekiem matki. Dlatego warto świadomie wybrać taką uczelnię, która pomoże wykształcić u człowieka te umiejętności.

Studiowanie inaczej ma przede wszystkim nauczyć człowieka samodzielnego myślenia, analizowania, dostrzegania zależności, wyciągania wniosków oraz rozwiązywania nieszablonowych problemy. Ma też pomóc człowiekowi rozwinąć kompetencje osobiste i społeczne, takie jak: dojrzałość emocjonalna i odpowiedzialność za swoje wybory, praca zespołowa, poszanowanie zasad etycznych oraz spostrzeganie kontekstu sytuacji, nie tylko wybranego jej aspektu. A tego nie da można rozwinąć edukując w tradycyjnym modelu nauczania (wykłady i praca odtwórcza). 

Inaczej czyli ze świadomością, iż uczenie się nie zaczyna i nie kończy się na formalnej edukacji, ale trwa całe życie i dzieje się każdego dnia.
Studiowanie inaczej nie daje gotowych rozwiązań, ale uczy jak stawiać pytania i rozwiązywać problemy, a także oceniać własne obszary wymagające dalszego rozwoju. Wykształca to nawyk uczenia się przez całe życie. Studiowanie inaczej wykształca nawyk dalszego uczenia się samemu.

Inaczej, czyli skutecznie, przyjemnie i przydatnie. Zapraszam.

Prof. nadzw dr hab. inż. Anna Zarębska

 

Przemówienie na XV Inauguracji Roku Akademickiego w WSPA

Zmiany jakie zachodzą współcześnie w szkolnictwie wyższym nakładają na zarządzających uczelniami konieczność zupełnie nowego spojrzenia na miejsce uczelni w środowisku, a co za tym idzie, na cele strategiczne, jakie stawia się przed szkołą wyższą. Przestaje mieć znaczenie tradycyjny model uczelni wyższej, w której główna osią jest działalność dydaktyczna i czasami naukowa, a pojawia się koncepcja uczelni otwartej, w której znaczenia nabierają inne formy aktywności wspierające środowisko lokalne.

Tradycyjny model uczelni wciąż dotyczy wielu szkół wyższych, także w naszym regionie i polega na definiowaniu uczelni głównie w kategoriach edukacji wyższej. Zmiany, jakie zachodzą w takich szkołach dotyczą głównie dostosowania procesu kształcenia i rozwoju kadry naukowej do wymogów ministerialnych. Nierzadko też zmiany te mają postać wyłącznie formalną, biurokratyczną, nie popartą głębszą refleksją i zrozumieniem.

Tymczasem zmiany w otoczeniu wymagają zupełnie innego spojrzenia na uczelnię. Na uczelnię jako na miejsce styku wielu płaszczyzn, środowisk, poglądów. Na uczelnię, jako na miejsce inspiracji i synergii różnych koncepcji, projektów i przedsięwzięć. Przypomina to średniowieczny model uniwersytetu, gdzie „uniwersytet” miał wymiar bardziej mentalny, niż wyłącznie przestrzenny czy organizacyjny.

Od kilku miesięcy Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przygotowuje jedyny w regionie, a też prawdopodobnie unikatowy w skali całego kraju projekt zarządzania uczelnią wyższą związany z rzeczywistą integracją różnych środowisk naszego regionu. Efektem tej integracji ma być nie tylko praktyczna edukacja na najwyższym poziomie, ale przede wszystkim oddziaływanie na region we wszystkich kluczowych obszarach: zarządzania, administracji, przestrzeni publicznej, współpracy transgranicznej, infrastruktury i społeczności lokalnej. Projekt ten będzie płaszczyzną szerokiej współpracy na rzecz rozwoju naszego regionu. Nosi on nazwę „Integrum – Ośrodek Partnerstwa dla Regionu”. W najbliższym czasie prześlemy Państwu informacje na ten temat.

Tak zdefiniowana rola WSPA i umiejscowienie jej w centrum życia regionu pozwala na rzeczywiście praktyczne kształcenie, które w przypadku wielu uczelni jest jedynie deklarowaną aspiracją, nie faktycznym działaniem. Koncepcja ta jest zgodna z europejskimi standardami edukacyjnymi, realizowanymi w wielu uczelniach zagranicznych.

Wymaga to jednak redefinicji sposobu myślenia o współczesnej edukacji. Zasadniczą zmianą, jaka dotyka samo środowisko akademickie jest zmiana sposobu myślenia o roli nauczyciela we współczesnej edukacji. Model, w którym nauczyciel akademicki jest źródłem wiedzy przestaje funkcjonować. Znaczenia zaś nabiera model, w którym nauczyciel akademicki jest partnerem w procesie poszerzania kompetencji studenta. Sam też nieustannie jest w procesie zmiany mentalnej, czego wciąż brakuje wielu akademikom.

Jeden z wybitnych futurystów, Alvin Toffler powiedział, że w XXI wieku szansę będą mieli nie ci, którzy umieją czytać i pisać, ale ci, którzy potrafią się szybko uczyć, oduczać i uczyć na nowo. Oznacza to, że o sukcesie współczesnego człowieka nie decydują już jego wiedza i podstawowe umiejętności raz nabyte w szkole czy uczelni, a potem utrwalone przez resztę życia, ale umiejętność ciągłego kwestionowania własnych ograniczeń mentalnych, schematów myślenia i działania. Wymaga to zwiększonej samoświadomości, odwagi i otwartości na nowe doświadczenia, ale też uważności w działaniu. Samoświadomość pomaga lepiej rozumieć siebie i własne działania, otwartość i odwaga pozwalają z ufnością sięgać po to co nowe, a uważność podpowiada, do którego momentu należy trzymać się nawykowego działania, a kiedy je zakwestionować.

 

Aktualnie głównymi kompetencjami, jakie będą wynosić absolwenci naszej uczelni to zdolność do samodzielnego uczenia się przez resztę życia, umiejętność redefiniowania własnych poglądów, otwartość na to co nowe i zdolność do poszukiwania informacji umożliwiających im rozwiązywanie pojawiających się problemów, z którymi wcześniej się nie zetknęli, wzmocnione kompetencjami społecznymi (a w szczególności umiejętnością pracy w zespole) i kompetencjami personalnymi (pogłębioną samoświadomością).

Głęboko wierzę, że nowy kierunek, jaki wyznacza Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w szkolnictwie wyższym będzie inspiracją dla innych uczelni na rzecz praktycznego kształcenia młodych ludzi.

prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Zarębska
8 października 2012 roku

 

« wróć do poprzedniej strony

 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget